கழுத்து வலிக்கான குத்தூசி சிகிச்சை

இந்த ஆய்வு விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது

விளக்கப்பட்ட காரணமும் முந்தைய பதிவுகளும் சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் அவற்றை அணுக காக்ரேன் நூலகத்தின் விலக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் பார்க்கலாம்.