பாதத் தளர்ச்சிக்கு (foot drop) (கணுக்கால் மூட்டில் தளர்ச்சி அல்லது தசை ஒடுங்கல்) புனர்வாழ்வு

இந்த ஆய்வு விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது

விளக்கப்பட்ட காரணமும் முந்தைய பதிவுகளும் சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் அவற்றை அணுக காக்ரேன் நூலகத்தின் விலக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் பார்க்கலாம்.