Paracetamol w bólu krzyża

Pytanie badawcze

Zasadniczym celem przeglądu jest ocena na ile korzystne jest działanie paracetamolu w nieswoistym bólu dolnego odcinka kręgosłupa (LBP - z ang. low back pain - przyp. tłum.). Niespecyficzny LBP to ból krzyża, który nie jest związany z rozpoznaną chorobą lub konkretną przyczyną.

Wprowadzenie

Paracetamol jest jednym z leków najczęściej przepisywanych osobom z LBP, jest także zalecany w wytycznych praktyki klinicznej, które wydaje się w celu wsparcia postępowania klinicznego w rożnych chorobach. Jednak ostatnio opublikowane dane naukowe podważają jego skuteczność.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne na sierpień 2015 r.

Charakterystyka badania

Do przeglądu włączyliśmy trzy badania, obejmujące łącznie 1825 uczestników: dwa badania obejmowały uczestników, u których w ostatnim czasie wystąpiły nagłe bóle pleców (ostre) oraz jedno badanie, które obejmowało uczestników, u których ból trwał dłużej niż sześć tygodni (przewlekły). Większość osób, których dane uwzględniono w przeglądzie była w średnim wieku (90%) i uczestniczyła w jednym z badań klinicznych, które dotyczyło ostrego bólu pleców. We wszystkich badaniach oceniano stosowanie paracetamolu w porównaniu do placebo (które nie zawierało żadnej substancji czynnej mogącej działać jako lek). Stosowane dawki leku wahały się do pojedynczej dawki wynoszącej 1 g (podanej dożylnie) do 4 g, w ciągu 24 godzin przez okres do czterech tygodni (tabletki doustne). Uczestników obserwowano przez okres od jednego dnia do 12 tygodni. Główne wyniki jakie ocenialiśmy to ból i niesprawność; uwzględniliśmy również: jakość życia, łatwość wykonywania aktywności dnia codziennego, nieprzyjemne i niepożądane skutki uboczne, subiektywną ocenę powrotu do zdrowia, jakość snu, przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami oraz konieczność zastosowania doraźnego leku, gdyż paracetamol nie zadziałał. Połączyliśmy wyniki z dwóch badań w jedną analizę (meta-analiza), w której porównywano paracetamol z placebo; trzecie badanie nie zostało włączone do analizy, ponieważ nie opisywało wyników dla placebo.

Główne wyniki i jakość danych naukowych

Znaleźliśmy dane wysokiej jakości wskazujące, że paracetamol (4 g dziennie) nie jest skuteczniejszy niż placebo w łagodzeniu ostrego LBP zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Również nie wykazano przewagi paracetamolu nad placebo w pozostałych badanych aspektach, takich jak jakość życia i jakość snu. U około jednej na pięć osób wystąpiły działania niepożądane, choć niektóre były poważne, nie było różnicy pomiędzy grupą leczoną a kontrolną. Ze względu na to, że większość badanych uczestników stanowili ludzie w średnim wieku, nie możemy być pewni, czy otrzymane wyniki byłyby podobne w innej grupie wiekowej.

Wydaje się, że nie ma różnicy pomiędzy paracetamolem a placebo w natychmiastowym zmniejszaniu przewlekłego LBP, choć dane naukowe są bardzo niskiej jakości, a pojedyncze badanie, na którym wniosek jest oparty zostało wycofane z publikacji.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information
Share/Save