Doustna dekstroza w postaci żelu w zapobieganiu niskiemu poziomowi glukozy we krwi u noworodków

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Na czym polega problem?

Występowanie niskiego poziomu glukozy we krwi (hipoglikemia; przyp.tłum.) jest częste wśród noworodków. U co najmniej 15 na 100 niemowląt wystąpi niski poziom glukozy we krwi, a wśród noworodków znajdujących się w grupie ryzyka (dzieci urodzone przedwcześnie, o niższej lub wyższej urodzeniowej masie ciała niż większość noworodków i dzieci, których matki mają cukrzycę) aż połowa będzie miała niski poziom glukozy we krwi w ciągu pierwszych kilku dni po urodzeniu.

Dlaczego to jest tak ważne?

Niski poziom glukozy we krwi może wpływać na problemy z wynikami w szkole i rozwojem w okresie dzieciństwa. Nawet jeden taki incydent może przyczynić się do w/w problemów u niektórych dzieci. Z tego względu należałoby zapobiegać występowaniu hipoglikemii. Ponadto, leczenie stanów związanych z niskim poziomem glukozy we krwi często polega na podaniu dziecku mleka modyfikowanego lub przyjęciu na oddział neonatologii, prowadząc do rozłąki noworodka od matki, a obydwie te sytuacje mogą powodować trudności w karmieniu piersią.

Jakie dane naukowe odnaleźliśmy?

Podczas aktualizacji przeszukiwania do stycznia 2017 roku odnaleźliśmy jedno badanie (o niskim ryzyku błędu systematycznego), w którym doustna dekstroza w żelu była porównywana z placebo w celu prewencji wystąpienia hipoglikemii u 415 noworodków z grupy ryzyka. Dane naukowe z tego jednego badania sugerują, że u niemowląt z grupy ryzyka doustne podawanie dekstrozy w postaci żelu, po którym następuje karmienie, wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka hipoglikemii w porównaniu z placebo (dane naukowe wysokiej jakości). Wyniki wykazały brak istotnej statystycznie różnicy między doustną dekstrozy w żelu i placebo w odniesieniu do: liczby działań niepożądanych (dane naukowe o umiarkowanej jakości), ryzyka rozłąki matki i dziecka z powodu konieczności leczenia związanego z niskim poziomem glukozy (dane naukowe umiarkowanej jakości), wyłącznego karmienia piersią podczas wypisu (dane naukowe umiarkowanej jakości) lub kontynuowania karmienia piersią do szóstego tygodnia życia (dane naukowe umiarkowanej jakości). Musimy być ostrożni w interpretacji danych naukowych dotyczących działań niepożądanych oraz rozłąki dziecka od matki ze względu na niewielką liczbę przypadków, u których wystąpiły powyższe zdarzenia. Badacze nie przedstawili danych dotyczących wyników w długim okresie czasu obejmujących ocenę rozwoju dziecka i niepełnosprawności.

Co to oznacza?

Dostępne dane naukowe pochodzą wyłącznie z jednego badania, nie były też opisywane dane dotyczące długoterminowych wyników. Badanie to dotyczy tylko doustnego podawania dekstrozy w żelu w porównaniu z placebo i nie uwzględnia innych środków, które mogłyby potencjalnie zapobiegać hipoglikemii. Dlatego obecnie nie ma wystarczających danych naukowych, które potwierdziłyby zasadność rutynowego podawania doustnej dekstrozy w żelu w zapobieganiu hipoglikemii u noworodków z grupy ryzyka. Obserwacja rozwoju dzieci w ramach włączonego badania jest obecnie prowadzona. Ponadto nadal trwa inne badania, którego celem jest określenie wpływu doustnej dekstrozy w postaci żelu na konieczność hospitalizacji noworodków w oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej. Zalecamy poczekać na wyniki tych dodatkowych badań, aby ocenić w obserwacji długoterminowej bezpieczeństwo i skuteczność doustnej dekstrozy w żelu w celu zapobiegania hipoglikemii u noworodków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz