Rola rPMS w poprawie wykonywania czynności codziennych u pacjentów po udarach.

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze
Czy cykliczna obwodowa stymulacja magnetyczna (rPMS) jest skuteczna w poprawie codziennego funkcjonowania u pacjentów po udarze mózgu?

Wprowadzenie
Udar mózgu, najczęstsza przyczyna niepełnosprawności występuje, gdy zakrzep blokuje naczynie krwionośne w mózgu. Znane są dwa typy udarów: niedokrwienny, spowodowany brakiem dopływu krwi i krwotoczny, w wyniku krwawienia. Poudarowy niedowład ręki lub nogi utrudnia wykonywanie codziennych czynności, takich jak: higiena osobista, ubieranie się lub chodzenie. Pacjenci z niedowładem połowiczym wymagają rehabilitacji: ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, ćwiczeń ukierunkowanych na poprawę wykonywania czynności codziennych oraz dostosowania sprzętu, który ułatwi poruszanie się (np. dobrania odpowiedniej laski). Jednak skuteczne możliwości terapeutyczne są obecnie ograniczone. rPMS jest bezbolesną metodą stymulacji, która jest stosowana w celu poprawy zdolności ruchowej u pacjentów z uszkodzeniami mózgu i zaburzeniami neurologicznymi.

Charakterystyka badań
Znaleźliśmy trzy badania dotyczące rPMS (dwa niezależne randomizowane badania kliniczne z grupą kontrolną i jedno badanie typu naprzemiennego), w których brało udział łącznie 121 osób. W jednym badaniu rPMS porównywano ze stymulacją pozorowaną (bardzo łagodna forma stymulacji lub stymulacja tylko dźwiękiem). W dwóch badaniach rPMS stosowana łącznie z rehabilitacją porównywano z samą rehabilitacją.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy ograniczone dane naukowe dotyczące wpływu stosowania rPMS na poprawę codziennego funkcjonowania, siły mięśniowej, funkcji kończyn górnych i spastyczności (nadmierna sztywność mięśni) u pacjentów po udarze mózgu. Pomimo wykazania, że rPMS stosowana łącznie z rehabilitacją w niewielkim stopniu zredukowała spastyczność stawu łokciowego w porównaniu z samą rehabilitacją, nadal nie jest jasne, jaki rodzaj rPMS powinien być stosowany ani na którą część ciała. Nie ma żadnych dostępnych danych naukowych na temat funkcji kończyn dolnych. W badaniach włączonych do przeglądu nie odnotowano wpływu tej interwencji na zgony pacjentów.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy dane naukowe dotyczące poprawy codziennego funkcjonowania jako niskiej jakości, głównie z tego względu, że jedno badanie przeprowadzono na małej liczbie pacjentów. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań z większą liczbą uczestników w celu ustalenia odpowiednich zasad postępowania w leczeniu pacjentów po udarze mózgu z użyciem rPMS.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk Redakcja: Piotr Szymczak, Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz