Chlorpromazyna w porównaniu z piperacetazyną w leczeniu schizofrenii

Pytanie badawcze

Który z leków przeciwpsychotycznych: chlorpromazyna czy piperacetazyna jest lepszy w leczeniu objawów schizofrenii?

Wprowadzenie

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną, która istotnie wpływa na zaburzenie procesów myślowych u pacjenta. Choroba dotyczy około 1% ogólnej populacji. Jest uważana za jedną z 10 najczęstszych przyczyn lat życia skorygowanych niesprawnością na świecie (wskaźnik DALY: kryterium stosowane do określenia stanu zdrowia społeczeństwa, będące sumą liczby utraconych lat życia oraz lat przeżytych w niesprawności; przyp.tłum.). Chorzy na schizofrenię często żyją krócej, ponadto występuje u nich zwiększone ryzyko samobójstwa. Istnieją dwa główne typy objawów: pozytywne oraz negatywne. Zazwyczaj objawy pozytywne obejmują urojenia (przekonania, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości) oraz halucynacje (widzenie lub słyszenie czegoś, co nie istnieje). Do objawów negatywnych zalicza się wycofanie społeczne, brak motywacji i słabe reakcje emocjonalne. Objawy pozytywne zazwyczaj trwają krótko, natomiast objawy negatywne mogą utrzymywać się przez długi okres czasu. W leczeniu schizofrenii wykorzystuje się zazwyczaj leki przeciwpsychotyczne w połączeniu z psychoterapią. Chlorpromazyna i piperacetazyna (lek niedostępny w Polsce; przyp.tłum.) to środki przeciwpsychotyczne stosowane w terapii schizofrenii, aczkolwiek mogą one powodować nieprzyjemne działania niepożądane. Celem niniejszego przeglądu jest ocena danych naukowych pochodzących z randomizowanych badań w odniesieniu do skuteczności i bezpieczeństwa obu wymienionych leków.

Poszukiwanie danych naukowych

Poszukiwanie badań z randomizacją, które byłyby odpowiednie do tego przeglądu zostało przeprowadzone 6 czerwca 2015 roku oraz 8 października 2018 roku. Wykorzystano do tego celu Specjalistyczny Rejestr Cochrane Schizofrenia. Podczas wyszukiwania w 2015 r. znaleziono 5 potencjalnych badań, które zostały przez nas uważnie sprawdzone pod kątem włączenia do przeglądu. Przeszukanie w 2018 roku nie wykazało nowych badań.

Wyniki

Warunki niezbędne do włączenia do niniejszego przeglądu spełniło 5 badań z randomizacją obejmujących łącznie 343 osoby. W badaniach tych uczestników przydzielano losowo do 2 grup, w których podawano chlorpromazynę lub piperacetazynę. Przestawiono dane dotyczące stanu ogólnego i psychicznego pacjentów po włączeniu terapii, częstości działań niepożądanych oraz liczby osób opuszczających badanie we wczesnej jego fazie. Nie udało się nam natomiast znaleźć danych na temat korzystania z usług, funkcjonowania uczestników czy kosztów wymienionych terapii. Ogólnie, na podstawie wyników wykazano, że chlorpromazyna i piperacetazyna mogą mieć podobną skuteczność kliniczną i profil działań niepożądanych. Wyniki opierają się jednak na danych bardzo niskiej jakości.

Wnioski

Niewielka liczba badań włączonych do niniejszego przeglądu, mała ilość uczestników i niska jakość danych naukowych sprawia, że uzyskane wyniki nie są jednoznaczne i muszą być traktowane z ostrożnością. Przed podjęciem decyzji, który z leków jest bardziej skuteczny mogą być potrzebne dalsze badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Szymczyk Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save