Stosowanie statyn w celu opóźnienia wystąpienia i progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem

Pytanie badawcze
Jaki jest efekt stosowania statyn na opóźnienie wystąpienia i progresję zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD, ang. age-related macular degeneration)?

Wprowadzenie
AMD to postępująca choroba plamki żółtej (obszar na dnie oka odpowiedzialny za widzenie centralne). AMD jest główną przyczyną ślepoty u osób powyżej 65 roku życia w krajach uprzemysłowionych. Badania wskazują, że niektóre czynniki sprzyjające chorobom serca i udarom są takie same jak te, które mogą prowadzić do wystąpienia AMD. Statyny to typowe leki, które obniżają stężenie cholesterolu we krwi. Jako, że statyny są bardzo skuteczne w profilaktyce udarów, prawdopodobnie mogą również chronić przed AMD.

Charakterystyka badania
Do przeglądu włączyliśmy 2 badania kliniczne (łącznie 144 uczestników). Udział w badaniach wzięli mężczyźni i kobiety, większość powyżej 50. roku życia z dobrą ostrością wzroku. Uczestnicy byli podatni na wystąpienie AMD lub zwyrodnienie zdiagnozowano u nich na wczesnym etapie. W obydwu badaniach porównywano simwastatynę z placebo. W dużym badaniu obejmującym 114 uczestników przeprowadzonym w Austrialii, oceniano stosowanie leku w dużej dawce, 40 mg na dzień, przez trzy lata. W mniejszym badaniu obejmującym 30 uczestników, przeprowadzonym we Włoszech, stosowano lek w mniejszej dawce, 20 mg na dzień, przez 3 miesiące. Dane w niniejszym przeglądzie są aktualne do marca 2016 r.

Główne wyniki
Żadne z badań nie dostarczyło wystarczających danych naukowych, aby ocenić skuteczność statyn w opóźnieniu występowania lub progresji AMD. Nie odnaleziono informacji o wynikach, takich jak: wzrok, jakość życia oraz działania niepożądane.

Jakość danych naukowych
Ogólna jakość danych naukowych była niska. W mniejszym badaniu niewielka liczba uczestników włączonych do badania oraz krótki okres leczenia mogą być niewystarczające do wykazania wpływu statyn na rozwój AMD, który wymaga czasu. W większym badaniu, 30% uczestników nie stawiło się na wizytę po 3 latach obserwacji, ponadto odsetek brakujących danych stanowią czynniki utrudniające sformułowanie wiarygodnych wniosków z tego badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information