Je li nova terapija uvijek bolja? Nove terapije u usporedbi s već uhodanim terapijama u randomiziranim kontroliranim pokusima

Nasumično razvrstavanje ispitanika (randomizacija) u kliničkim studijama služi za objektivno provjeravanje terapija u medicini te za ispitivanje koja vrsta terapije je bolja. Nasumično razvrstavanje ispitanika je etično jedino ako postoji stvarna dvojba o tome koja terapija je bolja. Ako su pacijent ili zdravstveni radnik sigurni da je jedna od terapija koje se analiziraju bolja, onda ne bi trebali pristati na nasumično razvrstavanje jer bi tada mogli možda biti razvrstani u skupinu koja prima terapiju za koju vjeruju da je lošija. Odluke o tome da li sudjelovati u randomiziranom kontroliranom pokusu još su teže zbog uvjerenja da novije terapije moraju biti bolje u odnosu na postojeće (stanardne, uhodane) terapije. Štoviše, razumljivo je da se ljudi nadaju da će tako biti i da će se pokazati da je nova terapija bolja. Da je to zaista točno, etički uvjeti koji se odnose na dvojbe u medicini često ne bi bili primjenjivi. U ovom Cochrane metodološkom sustavnom pregledu ispitano je sljedeće važno pitanje: "Kolika je vjerojatnost da će nova terapija biti bolja u odnosu na uhodanu, standardnu terapiju u randomiziranim kliničkim pokusima?" U ovaj sustavni pregled uključene su četiri kohorte randomiziranih kontroliranih istraživanja koja su financirana javnim novcem, s ukupno 743 klinička pokusa u kojima je sudjelovalo 297.744 pacijenata. Rezultati analize svih tih dokaza pokazuju da su novije terapije imale samo malo veću vjerojatnost da će se pokazati bojlima u odnosu na uhodane, standardne terapije, i kad su u pitanju glavni rezultati, a isto tako i ukupno preživljenje. Drugim riječima, kad se novija terapija u randomiziranim kontroliranim istraživanjima uspoređuje sa standardnom terapijom, možemo očekivati da će samo malo više od polovice njih dati bolje rezultate, a nešto malo manje od pola njih će se pokazati lošijima nego standardna terapija.  Taj zaključak odnosi se na studije financirane javnim novcem jer u ovaj sustavni pregled nisu uključene studije koje je financirala komercijalna industrija. Ti su rezultati dosljedni s etičkim uvjetima koji se odnose na nasumično razvrstavanje ispitanika - kad se ispitanici uključuju u randomizirane kontrolirane pokuse, rezultati se ne mogu unaprijed predvidjeti jer postoji stvarna dvojba o tome koja od terapija koje se uspoređuju će se zaista pokazati bolja. 

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information