Može li lijek za demenciju (memantin) pomoći osobama s poremećajem iz autističnog spektra?

Dosadašnje spoznaje
Poremećaj autističnog spektra (autizam) je bolest koja počinje u djetinjstvu. Osnovni simptomi uključuju trajne poteškoće u socijalnoj komunikaciji (npr. problemi u vođenju razgovora, komunikaciji bez riječi te otežano stvaranje i održavanje društvenih odnosa) i repetitivne te ograničene interese i ponašanja (npr. repetitivni manirizmi, ograničeno polje interesa i ponašanja, otpor promjenama i senzorne smetnje). Oko 1% do 2% djece ima autizam. Autistične osobe često imaju druge poremećaje kao što je poremećaj u pažnji i hiperaktivnosti (ADHD), panični poremećaj, jezične smetnje (npr. poteškoće u razumijevanju i korištenju gramatike) te intelektualne poteškoće. Autizam može imati negativan utjecaj na kvalitetu života, uspjeh u školi i društvene odnose. Memantin je lijek koji se tradicionalno koristi u liječenju demencije, ali neka ispitivanja su dala naznake da može smanjiti osnovne autistične simptome. Ako se memantin koristi da bi se promijenili osnovni autistični simptomi, važno je procijeniti učinkovitost i sigurnost lijeka. Ovaj sustavni pregled sažima rezultate istraživanja o upotrebi memantina u autizmu.

Istraživačko pitanje
Može li memantin promijeniti osnovne simptome autizma i povezana ponašanja?

Datum pretraživanja dokaza
U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 14. veljače 2022. godine.

Značajke istraživanja
Pronašli smo tri ispitivanja s 204 ispitanika koja su procjenjivala učinkovitost memantina u autizmu. Sva su ispitivanja bila randomizirane kontrolirane ispitivanja, što znači da su sudionici nasumično raspoređeni da prime ili terapiju ili lažnu pilulu (placebo). To je najbolji dizajn istraživanja za procjenu učinkovitosti liječenja. Sva tri ispitivanja su uključivala djecu s dijagnozom poremećaja iz autističnog spektra, s prosječnom dobi od 9,4 godina. Nismo pronašli ispitivanja na odrasloj populaciji. Djeca su dobivala memantin (12 tjedana u dva ispitivaja i 24 tjedna u jednom ispitivanju) i njihovo ponašanje je bilo procijenjeno prije i odmah nakon liječenja.

Izvori financiranja istraživanja
Jedno ispitivanje sponzorirane i financirane je od strane tvrtke koja proizvodi memantin (Forest). Sponzor je pomagao u dizajnu istraživanja, prikupljanju, analizi te interpretaciji podataka i odluci da se rezultati objave. Autori ostalih manjih ispitivanja su izjavili da nisu primili financiranje i sredstva, premda je u jednoj od tih ispitivanja tvrtka Forest Pharmaceuticals donirala lijek.

Ključni rezultati
Nejasno je utječe li memantin na osnovne simptome autizma. Možda nema razlike između memantina i placeba u pojavi nepoželjnih događaja, jezične sposobnosti, pamćenja, adaptivnom ponašanju ili ponašanju povezanog s autizmom, odnosno hiperaktivnosti i iritabilnosti.

Ograničenja ovih dokaza
Nismo pouzdani u dokaze za osnovne simptome autizma zato što podaci dolaze samo iz tri mala ispitivanja koja su uključivala različite ispitanike i davala lijek na drugačiji način; i zato što nisu uvijek dali informacije o svemu za što smo bili zainteresirani. Osim toga, imamo malo pouzdanosti u dokaze za neželjene događaje i jezik zato što podaci dolaze iz samo dva mala ispitivanja, kao i za dokaze za inteligenciju, pamćenje, adaptivno ponašanje, hiperaktivnost i iritabilnost, jer podaci za njih dolaze iz samo jednog malog ispitivanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Vibor Milunović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information