Lijekovi za liječenje debljine u djece i adolescenata

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirali smo dokaze iz kliničkih pokusa u kojima je istraženo mogu li lijekovi pomoći u liječenju debljine djece i adolescenata i jesu li sigurni.

Dosadašnje spoznaje

Pretilost diljem svijeta postaje sve češći problem u adolescenata i djece. Ta će djeca i adolescenti češće imati zdravstvene probleme u djetinjstvu, a i u kasnijem životu. Potrebno je više informacija o najboljim terapijama za liječenje tog problema jer promjene životnog stila (prehrana, tjelovježba, savjetovanje) imaju ograničen učinak.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretraživanjem literature pronašli smo 21 randomiziranu kontroliranu studiju. To su klinička istraživanja u kojima se ispitanici nasumično raspoređuju u skupine koje primaju različite terapije. U tim je istraživanjima napravljena usporedba između kombinacije lijekova i promjene ponašanja kao što je prehrane, tjelovježba ili oboje (intervencijske skupina) s placebom (lažni lijek) u kombinaciji s promjenom ponašanja (kontrolna skupina). Pronašli smo i 8 istraživanja u tijeku (istraživanja koja se trenutno provode, ali nisu još dovršena). U uključenim istraživanjima sudjelovalo je ukupno 2484 djece i adolescenata. Ispitanici su liječeni intervencijom od 12 do 48 tjedana, a praćeni su od 6 mjeseci do 100 tjedana.

Ključni rezultati

Uključena istraživanja ispitala su lijekove metformin (10 istraživanja), sibutramin (6 istraživanja), orlistat (4 istraživanja) i jedno je istraživanje ispitalo kombinaciju metformina i fluoksetina. Istraživanja koja su trenutno u tijeku ispituju metformin (4 istraživanja), topiramat (2 istraživanja) i eksenatid (2 istraživanja).

Većina istraživanja prikazala je podatke kao indeks tjelesne mase (engl. body mass index, BMI) i tjelesnu masu. BMI je mjera za tjelesnu mast i računa se temeljem omjera težine i visine (kg/m2). Kod djece BMI se često računa uzimajući u obzir spol, težinu i visinu tijekom odrastanja djeteta (BMI z-vrijednost). Prosječna promjena u BMI-ju u kontrolnim skupinama analiziranih istraživanja bila je u rasponu od 1,8 kg/m2 smanjenja do 0,9 kg/m2 povećanja, dok je u intervencijskim skupinama zabilježeno izraženije prosječno smanjenje tjelesne mase (1,3 kg/m2 manje). Isti učinak je uočen za promjenu tjelesne mase. U prosjeku su djeca i adolescenti u intervencijskim skupinama izgubila 3,9 kg više nego djeca i adolescenti u kontrolnim skupinama. Istraživači su prikazali da je prosječan broj nuspojava bio 24 na 1000 ispitanika u intervencijskim skupinama u usporedbi s prosječno 17 na 1000 ispitanika u kontrolnim skupinama. Broj ispitanika koji su odustali od sudjelovanja u istraživanju zbog nuspojava bio je 40/1000 u intervencijskim skupinama i 27/1000 u kontrolnim skupinama. Najčešće nuspojave orlistata i metformina bile su crijevne tegobe (kao što su proljev i blaga bol u trbuhu). Česte nuspojava subitramina bile su povećana frekvencija srca (tahikadija), zatvor stolice (konstipacija) i povišen krvni tlak. U istraživanjima o fluoksetinu kao nuspojave su opisana suha usta i rijetka stolica. Jedno istraživanje opisalo je kvalitetu života vezanu za zdravlje (mjera tjelesne, emocionalne i socijalne funkcije). Nisu uočene značajne razlike između intervencijskih i kontrolnih skupina. Niti jedno istraživanje nije prikazalo podatke o stavovima ispitanika vezano za intervenciju ili njene socioekonomske učinke. Samo jedno istraživanje opisalo je pobol (koliko često se bolest javlja u određenom području) povezan s intervencijom. Tu je uočen veći broj žučnih kamenaca nakon liječenja orlistatom. Istraživači su zabilježili jedno samoubojstvo u skupini liječenoj orlistatom. Međutim, istraživanja nisu trajala dovoljno dugo da bi se pouzdano istražio broj smrti zbog bilo kojeg uzroka. Niti jedno istraživanje nije ispitalo lijekove za djecu koja su bila samo pretila (debela djeca imaju mnogo veću težinu, BMI ili BMI z vrijednost nego pretila djeca).

Ovi se podaci odnose na literaturu objavljenu do ožujka 2016. godine.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza bila je niska ili vrlo niska. Ocjena kvalitete je takva uglavnom zato jer je nađeno svega nekoliko istraživanja u kojima je ispitivan pojedini ishod, broj uključenih ispitanika bio je malen i uočene su varijacije u rezultatima istraživanja. Osim toga brojna djeca i adolescenti napustila su istraživanja prije nego su završila.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information