Može li se razina izdahnutog dušikovog oksida koristiti za prilagodbu lijekova u djece s astmom?

Dosadašnje spoznaje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu istraženo je može li izdahnuti dušikov oksid (znak koji može ukazati na neku vrstu upale pluća) biti koristan u prilagodbi lijekova u djece s astmom, umjesto da se slijedi uobičajeni način na koji se prilagođavaju lijekovi za liječenje astme kako bi se dobile najbolje doze za kontrolu astme. Razine dušikovog oksida se lako mjere tako da osoba izdiše u komercijalno dostupni analizator.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključena su sva randomizirana kontrolirana istraživanja koja uspoređuju prilagodbu lijekova za liječenje astme s uobičajenom kliničkom skrbi (kontrolna skupina) u usporedbi s upotrebom izdahnutog dušikovog oksida. Sudionici koji su uključeni u istraživanje imali su dijagnosticiranu astmu prema relevantnim smjernicama za astmu.

Pretražena je literatura kako bi se pronašla istraživanja na tu temu objavljena do lipnja 2016.

Pregled literature je uključio 9 istraživanja (s ukupno 1426 djece) koja se razlikuju na nekoliko načina, uključujući trajanje istraživanja, razinu dušikovog oksida koja se koristila kao zamjena za lijekove i način na koji je svako istraživanje definiralo pogoršanje ili napad (nazvan pogoršanje). Istraživanja su trajala od 6 do 12 mjeseci. Granične vrijednosti izdahnutog dušikovog oksida koje su se koristile u različitim istraživanjima kao osnova za smanjenje ili povećanje lijekova su također bile raznolike.

Prosječna dob sudionika je bila u rasponu od 10 do 14 godina.

Ključni rezultati

U ovom pregledu, pronađeno je da je doziranje lijekova za liječenje astme temeljeno na izdahnutom dušikovom oksidu (u usporedbi s kontrolnom skupinom) korisno u smanjenju broja djece koja su imala najmanje jedno pogoršanje za vrijeme istraživanja. U kontrolnoj skupini gdje je terapija vođena prema kliničkim simptomima, 40 od 100 djece je imalo jedno pogoršanje u periodu od 48.5 tjedana, usporedno s 28 od 100 djece čije je liječenje bilo vođeno izdahnutim dušikovim oksidom. Međutim, nisu pronađene razlike između skupina u mjerenju težine astme koja utječe na svakodnevne kliničke simptome ili udahnute doze kortikosteroida (lijekovi koji su se koristili za kontrolu astme). Stoga, korištenje razine izdahnutog dušikovog oksida za određivanje terapije za astmu može smanjiti broj napada kod djece s astmom, ali ne utječe na svakodnevne simptome.

Kvaliteta dokaza

Razina pronađenih dokaza je u rasponu od srednje, kad se uspoređuju dvije skupine prema broju djece koja su imala jedno ili više pogoršanja, do vrlo niske vrijednosti kad se uspoređuje broj pogoršanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Helenka Marinković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information