Boravak djece mlađe od pet godina tijekom dana u vrtićima u zemljama visokog dohotka

Istraživačko pitanje

Ovaj Cochrane sustavni pregled ocijenio je učinak boravka djece mlađe od pet godina tijekom dana u vrtićima na spoznajni (kognitivni) i psihosocijalni razvoj djece i ekonomsku situaciju njihovih roditelja u zemljama visokog dohotka (definiran od strane Svjetske Banke 2011. godine). Dnevni boravak u vrtićima definiran je kao nadzor djece na javno dostupnoj lokaciji.

Dosadašnje spoznaje

Za veliki dio djece mlađe od pet godina u zemljama visokog dohotka brinu se osobe koje nisu roditelji. Usluge boravka u vrtićima tijekom dana mogle bi utjecati na razvoj djece i ekonomsku situaciju roditelja.

Obilježja studija

Autori su uključili istraživanja koja su procijenila učinke dnevnog boravka u vrtićima u djece mlađe od pet godina u zemljama visokog dohotka. Da bi izolirali učinke dnevne skrbi u vrtićima, isključene su medicinske i psihološke intervencije te intervencije koje nisu bile usredotočene na djecu. Elektroničkim pretraživanjem medicinskih baza podataka pronađeno je 34,890 citata koji su provjereni kako bi se pronašle studije koje odgovaraju na istraživačko pitanje i koje bi se mogle uključiti u sustavni pregled. Samo jedno istraživanje (120 obitelji, 143 djece) u Londonu, Engleskoj, odgovaralo je svim kriterijima uključenja te je uključeno u pregled. Dokazi pokrivaju informacije iz istraživanja koje su bile dostupne do travnja 2014. godine.

Ključni rezultati

Trenutno je dostupan vrlo ograničen broj dokaza o učinku boravka u vrtićima tijekom dana na spoznajni i psihosocijalni razvoj djece, zaposlenje roditelja ili prihod kućanstva, ili na dugoročne ishode za djecu.

Kvaliteta dokaza

Samo jedno randomizirano kontrolirano ispitivanje (RCT) bilo je uključeno u ovaj sustavni pregled. Nadalje, veliki udio obitelji u kontrolnoj skupini sam je osigurao tko će se brinuti za njihovu djecu tijekom dana. Kvaliteta dokaza uključenih u ovaj pregled vrlo je niska pa se rezultati moraju tumačiti s oprezom. Iako randomizirana istraživanja ne dopuštaju zaključne prosudbe u vezi uloge boravka djece preko dana u vrtićima u razvoju djece i ekonomske situacije roditelja, to ne znači da te usluge u zemljama visokog dohotka nisu važne. Postoji velika potreba za provođenjem studija koje će ispitati učinkovitost boravka djece preko dana u vrtićima bez dodatnih intervencija.

Ovaj sustavni pregled je dio serije sustavnih pregleda koji obuhvaća i analizu dokaza o istom pitanju u zemljama niskog i srednjeg dohotka pa bi znanstvenicima i stručnjacima i ti dokazi mogli biti informativni (Brown 2014).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Maja Vatavuk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information