Intervencije za smanjenje korupcije u zdravstvenom sektoru

Što je cilj ovog pregleda literature?

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je procijeniti dokaze o djelotvornosti strategija za smanjenje korupcije u zdravstvenom sektoru. Cochrane istraživači pretražili su literaturu kako bi pronašli istraživanja na tu temu i pronašli su 9 istraživanja koja su zadovoljila kriterije uključenja.

Ključne poruke

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature ukazuje da neke strategije za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sektoru mogu imati učinka na korupciju. Te strategije uključuju neovisne agencije koje istražuju i kažnjavaju korupciju, informiranje zdravstvenih radnika da nije dozvoljeno primati uplate od farmaceutskih tvrtki, postupke koji osiguravaju da su cijene zdravstvenih usluga jasne i dostupne javnosti, kao i povećanje plaća zdravstvenih radnika. Međutim, pouzdanost tih dokaza bila je različita. Potrebno je provesti više istraživanja koja ispituju učinke tih i drugih strategija.

Što se proučavalo u pregledu literature ?

Korupcija se može dogoditi u bilo kojem dijelu zdravstvenog sektora. Događa se kad pojedinci zloupotrebljavaju svoj položaj kako bi pribavili korist za sebe, svoju organizaciju ili sebi bliske osobe. Korupcija se može pojaviti u mnogo oblika, uključujući primanje mita, krađu ili namjerno davanje netočnih ili nepreciznih informacija.

Osobe na višim položajima u zdravstvenom sustavu, primjerice, mogu ukrasti financije namijenjene zdravstvenim fondovima. Bolnički upravitelji i administratori mogu promijeniti službene dokumente o liječenju pacijenata kako bi dobili više novca za bolnicu. Liječnici mogu primiti mito od farmaceutskih tvrtki u zamjenu za korištenje nihovih proizvoda. Pacijenti mogu podmititi zdravstveno osoblje kako bi brže dobili uslugu.

Korupcija pogađa zdavstveni sektor na niz načina. Može dovesti do uskraćivanja novca za zdravstvenu skrb i lošije zdravstvene skrbi, dovesti do nepravednog pristupa zdravstvenoj skrbi i često najviše pogađa najsiromašniji sloj društva.

Koji su glavni rezultati pregleda literature?

Istraživači koji su proveli ovaj Cochrane sustavni pregled pronašli su 9 istraživanja na tu temu, u kojima su ispitane različite strategije za zaustavljanje korupcije.

- U istraživanju provedenom u SAD pojačani su napori čiji je cilj bio istraživanje i kažnjavanje korupcije u zdravstvenom sektoru. Neovisna agencija na nacionalnoj razini vodila je te postupke, koji su doveli do presuda i vraćanja velikih količina novca (dokazi visoke pouzdanosti). Ti su napori također doveli do značajnih ušteda za vladu (dokazi niske pouzdanosti). U drugom istraživanju koje je provedenu u SAD-u ispitano je osnivanje neovisne agencije koja istražuje i kažnjava pretjerano naplaćivanje usluga, ali učinci tih postupaka nisu bili jasni jer su dokazi niske kvalitete. U Indiji su istraženi napori za zaustavljanje korupcije putem postavljanja pravobranitelja u jednoj državi. Međutim, učinak te strategije nije bio jasan jer su dokazi bili niske kvalitete.

- U jednom istraživanju u Koreji i dvama istraživanjima provedenima u SAD-u pojačani su napori za otkrivanje i kažnjavanje korupcije u klinikama i bolnicama, bez osnivanja neovisnih agencija. Međutim, nije jasno kakvi su učinci tog pristupa jer su dokazi bili niske kvalitete.

- U jednom istraživanju provedenom u Kirgistanu vlada je potakla niz strategija, uključujuči javnu objavu informacija za pacijente o cijeni pojedinih usluga. Uz to su povećane plaće zdravstvenim radnicima. To istraživanje pokazuje da su te strategije smanjile broj pacijenata koji su liječnicima davali mito (dokazi niske kvalitete).

- Jedno istraživanje provedeno u Njemačkoj analiziralo je davanje uputa liječnicima u kojima je navedeno da ne smiju primati novac ili poklone od farmacetuskih kompanija. Istraživanje ukazuje da je ta strategija mogla promijeniti stavove liječnika o utjecaju farmaceutskih tvrtki na njihov izbor lijekova (dokazi niske kvalitete).

- U jednom istraživanju provedenom u SAD vlasti su uvele zakon koji propisuje da farmaceutske tvrtke moraju prijaviti poklone koje su dale zdravstvenim radnicima. U drugom istraživanju provedenom u SAD su javni zdravstveni centri pokušali zaustaviti korupciju korištenjem različitih internih mehanizama kontrole. Međutim, učinak tih strategija nije bio jasan zbog niske kvalitete dokaza.

Nije poznato kakav učinak istražene strategije imaju na zdravstvenu skrb, zdravlje pacijenata i imaju li kakve štetne učinke. Te informacije nisu poznate jer su istraživanja ispitala samo učinak strategija na korupciju i korištenje resursa, ili zato jer su dokazi bili vrlo niske kvalitete.

Koliko su ažurni ovi dokazi?

Dokazi se odnose na istraživanja objavljena do 6. lipnja 2016.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information