Terapija matičnim stanicama za kroničnu ishemijsku bolest srca i kongestivno zatajenje srca

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je analizirati istraživanja u kojima je ispitano jesu li odrasle matične/progenitorske stanice koje se dobivaju iz koštane srži sigurna i učinkovita terapija za liječenje kronične ishemijske bolesti srca i zatajenja srca.

Dosadašnje spoznaje

Osobe koje pate od srčanih bolesti i zatajenja srca trenutno se liječe lijekovima i, kad je moguće, ponovnom uspostavom srčane cirkulacije (revaskularizacija) otvaranjem arterija pomoću balona u postupku koji se naziva primarna angioplastika (ili perkutana koronarna intervencija) ili kirurškim zahvatom na srcu (premosnicom na koronarnoj arteriji). Revaskularizacija je smanjila stopu smrtnosti povezanu s tim stanjima. U nekih osoba srčana bolest i zatajenje srca i dalje postoje nakon revaskularizacije. U novije vrijeme su se počele istraživati matične/progenitorske stanice iz koštane srži kao novi oblik liječenja za osobe sa srčanom bolešću i zatajenjem srca, bez obzira na to jesu li već podvrgnuti vaskularizaciji.

Datum pretraživanja literature

Pretražili smo medicinsku literaturu kako bismo pronašli istraživanja na tu temu. Uključena su randomizirana kontrolirana istraživanja dostupna do prosinca 2015.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključili smo 38 istraživanja u kojima je sudjelovalo više od 1800 ispitanika. U 14 studija sudjelovali su bolesnici s kroničnom ishemijskom bolesti srca, u 17 bolesnici čije je ishemijsko zatajenje srca nastalo zbog srčane bolesti i u 8 studija su sudjelovali bolesnici koji su imali anginu pectoris otpornu na liječenje. Srednja dob uključenih ispitanika bila je od 55 do 70 godina. Udio muških ispitanika bio je 51-100%.

Ključni rezultati

Rezultati pokazuju da liječenje matičnim stanicama iz koštane srži mogu smanjiti broj smrti u ispitanika koji su praćeni barem 12 mjeseci. Nuspojave koje su se dogodile u vrijeme terapije bile su općenito rijetke. Ispitanici koji su dobili terapiju stanicama također su imali manji broj srčanih udara i artimija u usporedbi s onima koji nisu primili staničnu terapiju. Međutim, čini se da stanična terapija ne smanjuje rizik od ponovnog liječenja u bolnici zbog zatajenja srca ili kombiniranog rizika od smrti, nesmrtonosnog srčanog udara ili ponovnog liječenja u bolnici. Također, takva terapija nije dovela do nikakvih poboljšanja u testovima srčane funkcije u usporedbi sa standardnom terapijom. Ti rezultati ukazuju da bi terapija matičnim stanicama mogla biti korisna osobama s kroničnom ishemijskom bolesti srca ili zatajenjem srca, ili onima koji pate od oba poremećaja.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je niska jer broj uključenih ispitanika trenutno nije dovoljno visok da bi se mogli donijeti čvrsti zaključci. Trinaest istraživanja bilo je financirano komercijalnim izvorima, a među njima su 4 u cijelosti financirana na takav način. Dvanaest studija nije navelo jesu li ispitanici bili zasljepljeni (jesu li znali koju terapiju primaju). Potrebna su daljnja istraživanja s većim brojem ispitanika kako bi se potvrdili ovi rezultati.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information