پس از برداشتن کلیه و حالب برای درمان سرطان کلیه لگنی و حالب، باید شیمی‌درمانی مثانه را به صورت تک‌-دوز انجام دهیم؟

سوال مطالعه مروری

در افراد مبتلا به سرطان پوشش داخلی کلیه و حالب (لوله‌ای که ادرار را از کلیه به مثانه می‌برد) که برای برداشتن کلیه و حالب تحت جراحی قرار می‌گیرند، تک-دوز شیمی‌درمانی چه تاثیراتی بر مثانه آنها پس از جراحی دارد؟

پیشینه

در افراد مبتلا به سرطان پوشش داخلی مثانه، یک‌بار شیمی‌درمانی مثانه (پس از برداشتن تومور) در کاهش احتمال بازگشت سرطان مفید است. ما نمی‌دانیم که این امر در مورد افرادی که همان نوع سرطان در پوشش داخلی کلیه و حالب آنها یافت می‌شود نیز صدق می‌کند یا خیر. حتی اگر این اتفاق افتد، ممکن است باعث شود این افراد دچار عوارض جانبی جدی شوند. این مطالعه را برای خلاصه کردن بهترین شواهد موجود در مورد تاثیرات تک-دوز شیمی‌درمانی در این افراد پس از برداشتن کلیه و حالب برای سرطان انجام دادیم.

ویژگی‌های مطالعه

دو مطالعه تصادفی‌سازی و کنترل شده (RCTs) را با مجموع 361 شرکت‌کننده یافتیم که شیمی‌درمانی تک‌-دوز را در ناحیه مثانه با عدم انجام شیمی‌درمانی در افرادی مقایسه کردند که کلیه و حالب خود را به دلیل ابتلا به سرطان پوشش داخلی کلیه یا حالب یا هر دو برداشته بودند. این یافته‌ها بر اساس جست‌وجوی متون علمی تا 15 اپریل 2019 است.

نتایج کلیدی

ما دریافتیم که دریافت تک-دوز شیمی‌درمانی پس از جراحی در مقایسه با عدم شیمی‌درمانی در مثانه ممکن است خطر بازگشت این نوع تومور مثانه را در طول زمان کاهش دهد. هیچ شواهدی را نیافتیم که نشان دهد این روش بر زمان سپری شده تا وقوع مرگ‌ومیر ناشی از این نوع سرطان تاثیر می‌گذارد یا خیر. به نظر می‌رسد تاثیرات ناخواسته جدی نادر است و با شیمی‌درمانی افزایش نمی‌یابد، اما نسبت به این یافته مطمئن نیستیم.

قطعیت شواهد

سطح اعتماد ما به شواهد مربوط به تاثیر درمان بر خطر عود درون مثانه پائین است. این بدان معنی است که تاثیر واقعی می‌تواند بسیار متفاوت از آنچه باشد که این مرور نشان می‌دهد. قطعیت شواهد برای تاثیرات تک-دوز شیمی‌درمانی در ناحیه مثانه بر عوارض جانبی جدی بسیار پائین بود. این بدان معنی است که در مورد نتایج بسیار نامطمئن هستیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای بیمارانی که به دلیل ابتلا به کارسینوم اوروتلیال دستگاه ادراری فوقانی تحت نفرویورترکتومی قرار گرفته‌اند، تزریق شیمی‌درمانی داخل-مثانه‌ای به صورت تک‌-دوز ممکن است عود سرطان مثانه را پس از انجام نفرویورترکتومی کاهش دهد. با این حال، در مورد خطر بروز عوارض جانبی جدی (و خفیف) مطمئن نیستیم. هیچ شواهدی را برای پیامد زمان سپری‌شده تا مرگ‌ومیر ناشی از کارسینوم اوروتلیال دستگاه ادراری فوقانی پیدا نکردیم. قادر به انجام هیچ یک از آنالیزهای زیر-گروهی از پیش برنامه‌ریزی شده نبودیم، به ویژه مواردی که بر اساس رویکرد جراحی، مرحله پاتولوژیکی، و روش اکسیزیون کاف مثانه بودند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انجام شیمی‌درمانی داخل-مثانه‌ای (urothelial) پس از جراحی به صورت تک‌-دوز خطر عود سرطان مثانه را پس از رزکسیون ترانس‌اورترال (transurethral) تومورهای مثانه کاهش می‌دهد. با این حال، شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد شیمی‌درمانی داخل-مثانه‌ای به صورت تک‌-دوز به‌طور مشابهی در پیشگیری از عود سرطان مثانه پس از انجام نفرویورترکتومی (nephroureterectomy) موثر است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات القای شیمی‌درمانی داخل-مثانه‌ای به صورت تک‌-دوز پس از انجام نفرویورترکتومی در درمان کارسینوم اوروتلیال دستگاه ادراری فوقانی.

روش‌های جست‌وجو: 

با استفاده از چندین بانک اطلاعاتی (MEDLINE؛ کتابخانه کاکرین (Cochrane Library)؛ Embase؛ Scopus؛ Web of Science؛ و LILACS)، پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌ها، مآخذ دیگری از منابع علمی خاکستری، و خلاصه مقالات کنفرانس‌های منتشر شده تا 15 اپریل 2019، بدون اعمال محدودیت در زبان نگارش یا وضعیت انتشار، جست‌وجوی جامعی را در متون علمی انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را وارد کردیم که در آنها شرکت‌کنندگان پس از انجام نفرویورترکتومی، القای شیمی‌درمانی داخل-مثانه‌ای را به صورت تک‌-دوز دریافت کردند یا تحت نظر قرار داشتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور مطالعات را غربالگری کرده، به‌طور مستقل از هم کیفیت آنها را بررسی و داده‌ها را از مطالعات وارد شده استخراج کردند. آنالیزهای آماری را با استفاده از مدل اثرات-تصادفی انجام دادیم. قطعیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

این جست‌وجو منجر به شناسایی دو مطالعه (یک مطالعه چند-مرکزی از ژاپن و بریتانیا) با 361 شرکت‌کننده شد.

پیامدهای اولیه

نتایج ما نشان می‌دهند که تزریق شیمی‌درمانی داخل-مثانه‌ای به صورت تک‌-دوز در مقایسه با عدم-تزریق آن ممکن است خطر عود سرطان مثانه را در طول زمان کاهش دهد (نسبت خطر [HR]: 0.51؛ 95% فاصله اطمینان [CI]: 0.32 تا 0.82، شواهد با قطعیت پائین). پس از 12 ماه پیگیری، این مداخله منجر به 127 مورد عود سرطان مثانه کمتر (95% CI؛ 182 تا 44 مورد عود سرطان مثانه کمتر) در هر 1000 شرکت‌کننده می‌شود. به دلیل محدودیت‌های مطالعه و عدم-دقت، قطعیت شواهد را تا دو سطح کاهش دادیم.

هیچ کارآزمایی‌ای را پیدا نکردیم که پیامدهای زمان سپری‌شده تا مرگ‌ومیر ناشی از کارسینوم اوروتلیال دستگاه ادراری فوقانی را گزارش کند. تاثیر تزریق شیمی‌درمانی داخل-مثانه‌ای به صورت تک‌-دوز بر عوارض جانبی جدی نامطمئن است (خطر نسبی [RR]: قابل تخمین نیست؛ 95% CI؛ قابل تخمین نیست، هیچ رویدادی وجود نداشت، شواهد با قطعیت بسیار پائین). قطعیت شواهد را به دلیل محدودیت‌های مطالعه تا یک سطح و به دلیل عدم-دقت تا دو سطح کاهش دادیم.

پیامدهای ثانویه

هیچ کارآزمایی‌ای را نیافتیم که پیامدهای زمان سپری‌شده تا مرگ‌ومیر به هر علتی و کیفیت زندگی مختص بیماری شرکت‌کنندگان را گزارش کند. تاثیر تزریق شیمی‌درمانی داخل-مثانه‌ای به صورت تک‌-دوز بر عوارض جانبی خفیف نامطمئن است (خطر نسبی [RR]: قابل تخمین نیست؛ 95% CI؛ قابل تخمین نیست، هیچ رویدادی وجود نداشت، شواهد با قطعیت بسیار پائین). قطعیت شواهد را به دلیل محدودیت‌های مطالعه تا یک سطح و به دلیل عدم-دقت تا دو سطح کاهش دادیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information