فیلتراسیون مداوم خون وریدی برای پانکراتیت حاد شدید

سوال مطالعه مروری

آیا فیلتراسیون مداوم خون وریدی می‌تواند تعداد موارد مرگ‌ومیر را در افراد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید کاهش دهد یا خیر؟

پیشینه

پانکراتیت حاد شدید با میزان بالای مرگ‌ومیر و عوارض تهدیدکننده زندگی همراه است. در برخی مراکز به منظور کاهش عوارض و مرگ‌ومیر، از هموفیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی (continuous veno-venous hemofiltration; CVVH؛ فیلتراسیون مداوم خون از ورید) استفاده شده، اما معلوم نیست آیا CVVH برای بیماران مفید است یا خیر.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان

ویژگی‌های مطالعه

ما به دنبال همه مطالعات مرتبط و با روش انجام خوب بودیم که تا سپتامبر 2019 انجام شدند. ما دو کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ (randomized controlled trials; RCTs) را وارد کردیم (آزمایش‌های علمی که در آنها شرکت‌کنندگان به ‌طور تصادفی به دو یا چند مداخله اختصاص داده شدند، که احتمالا شامل یک مداخله کنترل یا هیچ مداخله‌ای بوده و نتایج با هم مقایسه می‌شوند). یک مطالعه 64 فرد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید را برای دریافت CVVH (32 نفر) یا عدم مداخله‌ (32 نفر) تصادفی‌سازی کرد. مطالعه دیگری 30 فرد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید را برای دریافت CVVH با حجم بالا (سرعت بالا) (15 نفر) یا CVVH استاندارد (15 نفر) تصادفی‌سازی کرد.

نتایج کلیدی: هموفیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی در مقابل عدم مداخله

در هر دو گروه هیچ‌ موردی از مرگ‌ومیر در بیمارستان وجود نداشت. از آنجائی که اندازه نمونه کوچک بود، ما نمی‌توانیم براساس نتایج‌مان بگوییم که CVVH تاثیر مهمی بر مرگ‌ومیر یا عوارض، برای افراد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید دارد یا خیر.

نتایج کلیدی: یک نوع از هموفیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی در مقابل نوع متفاوتی از هموفیلتراسیون وریدی-وریدی

CVVH با حجم بالا، ممکن است روی تعداد مرگ‌ومیرها در بیمارستان (20.0% با CVVH حجم بالا در مقابل 33.3% با CVVH استاندارد) تفاوت اندک یا عدم تفاوت ایجاد کند. ما مطمئن نیستیم که CVVH با حجم بالا تعداد عوارض جانبی (13.3% در هر گروه) را کاهش می‌دهد. ما نمی‌توانیم براساس نتایج‌مان بگوییم که آیا CVVH با حجم بالا، نسبت به CVVH استاندارد، برای افراد مبتلا به پانکراتیت حاد شدید، بهتر، یکسان یا پایین‌تر است، زیرا حجم نمونه کوچک بوده و نتایج آن دقیق نبودند.

کیفیت شواهد

بیشتر مطالعات وارد شده، از این نظر که چگونه انجام یا گزارش شده بودند، محدودیت‌هایی داشتند. به‌طور‌کلی، کیفیت شواهد از بسیار پایین تا پایین متغیر بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کیفیت شواهد موجود بسیار پایین یا پایین است. برای هر دو مقایسه مورد بررسی در این مطالعه مروری، داده‌ها پراکنده هستند. مشخص نیست آیا CVVH تاثیری بر مورتالیتی یا عوارض در بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد شدید دارد یا خیر. هم‌چنین مشخص نیست آیا CVVH با حجم بالا نسبت به CVVH استاندارد در بیماران مبتلا به پانکراتیت حاد شدید، بهتر، یکسان یا پایین‌تر است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

پانکراتیت حاد شدید با میزان بالای مورتالیتی و عوارض تهدیدکننده زندگی مرتبط است. در برخی از مراکز به منظور کاهش مورتالیتی و اجتناب از عوارض موضعی یا سیستمیک، از هموفیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی (continuous veno-venous hemofiltration; CVVH) استفاده شده، اما اثربخشی و ایمنی آن نامشخص است.

اهداف: 

تعیین منافع و آسیب‌های CVVH در بیمارانی که از پانکراتیت حاد شدید رنج می‌برند؛ مقایسه اثرات تکنیک‌های مختلف CVVH؛ و ارزیابی زمان بهینه برای انجام CVVH.

روش‌های جست‌وجو: 

ما کتابخانه کاکرین (2019، شماره 8)؛ MEDLINE (1946 تا 13 سپتامبر 2019)؛ Embase (1974 تا 13 سپتامبر 2019)؛ و Science Citation Index Expanded (1982 تا 13 سپتامبر 2019) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما تمام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای (randomized controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که CVVH را در مقابل عدم انجام CVVH در شرکت‌کنندگانی که مبتلا به پانکراتیت حاد شدید بودند، مقایسه کردند. ما هم‌چنین RCTهایی را وارد کردیم که انواع مختلف CVVH و برنامه‌های مختلف را برای CVVH در شرکت‌کنندگان مبتلا به پانکراتیت حاد شدید مقایسه کرده بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مطالعه مروری به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود شناسایی کردند، داده‌ها را استخراج و کارآزمایی‌ها را برای خطر سوگیری (bias) ارزیابی کردند. ما متاآنالیزها را با استفاده از Review Manager 5 انجام دادیم. ما خطر نسبی (RR) را برای پیامدهای دو حالتی، و میانگین تفاوت (MD) را برای پیامدهای پیوسته، با 95% فاصله اطمینان (CIs)، محاسبه کردیم.

نتایج اصلی: 

ما دو مطالعه را، که در مجموع شامل 94 شرکت‌کننده بودند، در این مطالعه مروری وارد کردیم.

هموفیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی در مقابل عدم مداخله

ما یک مطالعه را وارد کردیم که در آن 64 شرکت‌کننده مبتلا به پانکراتیت حاد شدید برای انجام CVVH (32 شرکت‌کننده) یا عدم مداخله‌ (32 شرکت‌کننده) تصادفی‌سازی شدند. هیچ موردی از مرگ‌ومیردر هر دو گروه وجود نداشت (شواهد با کیفیت بسیار پایین). عوارض جانبی، طول مدت اقامت در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، طول مدت بستری در بیمارستان، هزینه کلی بیمارستان و کیفیت زندگی در این مطالعه گزارش نشدند.

یک نوع هموفیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی در مقابل نوع متفاوتی از هموفیلتراسیون مداوم وریدی-وریدی

ما یک مطالعه را وارد کردیم که در آن 30 شرکت‌کننده مبتلا به پانکراتیت حاد شدید برای انجام CVVH با حجم بالا (15 شرکت‌کننده)، یا CVVH استاندارد (15 شرکت‌کننده) تصادفی‌سازی شدند. CVVH با حجم بالا، ممکن است منجر به تفاوت کم یا عدم تفاوت در میزان مورتالیتی در بیمارستان شود (20.0% در گروه CVVH با حجم بالا در مقابل 33.3% در گروه CVVH استاندارد)؛ خطر نسبی (RR): 0.60؛ 95% CI؛ 0.17 تا 2.07؛ 30 شرکت‌کننده؛ 1 مطالعه؛ شواهد با کیفیت پایین). ما مطمئن نیستیم آیا هموفیلتراسیون با حجم بالا، میزان عوارض جانبی را کاهش می‌دهد (13.3% در هر دو گروه؛ RR: 1.00؛ 95% CI؛ 0.16 تا 6.20؛ 30 شرکت‌کننده؛ 1 مطالعه؛ کیفیت شواهد بسیار پایین). طول مدت اقامت در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، طول مدت بستری در بیمارستان، هزینه کلی بیمارستان و کیفیت زندگی در این مطالعه گزارش نشدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
Share/Save