آموزش در زمینه حمایت پیشرفته از حیات بیماران ترومایی برای کارکنان بیمارستان

آموزش «حمایت پیشرفته از حیات بیماران ترومایی (ATLS)» به‌طور فزاینده‌ای در کشورهای ثروتمند و فقیر استفاده می‌شود. هدف ATLS بهبود نحوه مراقبت از افراد آسیب‌دیده، و در نتیجه کاهش مرگ‌ومیر و ناتوانی است. برخی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که برنامه‌های ATLS سطح دانش کارکنان آموزش‌دیده را بهبود می‌بخشند، اما هیچ کارآزمایی کنترل شده‌ای برای نشان دادن تاثیر کارکنان آموزش‌دیده در زمینه ATLS (یا کارکنان آموزش‌دیده با برنامه‌های مشابه) بر میزان مرگ‌ومیر و ناتوانی خود بیماران آسیب‌دیده وجود ندارد. این مرور نیاز به انجام تحقیقات بیشتر را نشان داده و پیشنهاداتی را در مورد چگونگی انجام تحقیقات آینده ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی از کارآزمایی‌های کنترل شده مبنی بر تاثیر ATLS یا برنامه‌های مشابه بر پیامد قربانیان صدمات وجود ندارد، اگرچه شواهدی در دست است که ابتکارات آموزشی، دانش کارکنان بیمارستان را در مورد مداخلات اضطراری موجود بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، هیچ شواهدی وجود ندارد مبنی بر اینکه سیستم‌های مدیریت تروما که آموزش ATLS را در بر می‌گیرند، تاثیر مثبتی بر پیامدهای نهایی دارند. تحقیقات آینده باید بر ارزیابی سیستم‌های تروما که ATLS را در خود دارند، هم درون بیمارستان‌ها و هم در سطح سیستم سلامت، با استفاده از طرح‌های تحقیقاتی دقیق‌تر، متمرکز شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

جراحت و آسیب مسوول افزایش بار (burden) جهانی مرگ‌ومیر و ناتوانی است. در نتیجه، مدل‌های جدیدی از مراقبت از تروما ایجاد شده‌اند. بسیاری از این موارد، اگرچه در ابتدا در کشورهایی با درآمد بالا (HICs) توسعه یافتند، اکنون در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط ​​(LMIC) مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از این مدل‌های مراقبت از تروما، آموزش حمایت پیشرفته از حیات بیماران ترومایی (advanced trauma life support; ATLS) در بیمارستان‌ها است، که در LMICها به عنوان یک استراتژی برای بهبود پیامدها برای قربانیان تروما ترویج می‌شود. با این حال، تاثیر این مداخله خدمات سلامت، با استفاده از یک مرور سیستماتیک در شرایط HIC یا LMIC، به‌طور دقیق بررسی نشده است.

اهداف: 

کمّی کردن تاثیر آموزش ATLS برای کارکنان بیمارستان بر مورتالیتی و موربیدیتی جانبی آسیب در بیمارستان‌ها، با و بدون استفاده از چنین برنامه آموزشی.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجو برای یافتن مطالعات، در 16 می 2014 انجام شد. پایگاه ثبت تخصصی گروه آسیب‌ها و صدمات در کاکرین، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ کتابخانه کاکرین )، Ovid MEDLINE(R)؛ Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations؛ Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid OLDMEDLINE(R)؛ Embase Classic + Embase (Ovid)؛ CINAHL Plus (EBSCO)؛ PubMed؛ ISI WOS (SCI-EXPANDED, SSCI, CPCI-S & CPSI-SSH)؛ را جست‌وجو کرده و فهرست منابع را غربالگری کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده، کارآزمایی‌های کنترل شده و مطالعات کنترل شده قبل-و-بعد (before-and-after) که تاثیر کارکنان بیمارستان آموزش‌دیده در زمینه ATLS را در مقابل کارکنان آموزش‌ندیده در زمینه ATLS بر مورتالیتی و موربیدیتی مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده معیارهای واجد شرایط بودن را در گزارش‌های کارآزمایی برای گنجاندن اعمال کرده، و داده‌ها را استخراج کردند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را نیافتیم که معیارهای ورود را به این مرور داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information