ارائه یادداشت‌های موردی به زنان برای در اختیار داشتن در دوران بارداری

به‌طور‌کلی، سطح کیفیت شواهد از پائین تا متوسط درجه‌بندی شد. به‌روزرسانی جست‌وجو، یک کارآزمایی خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده را شناسایی کرد، که وارد شد.

در زنانی که یادداشت‌های خود را در اختیار داشتند، حس کنترل و در دسترس بودن سوابق دوران بارداری بهبود یافت، اما شواهد کافی از تاثیرات بیشتر وجود ندارد.

در برخی از سیستم‌های مراقبت‌های سلامت، به زنان یادداشت‌های پزشکی مرتبط با وضعیت سلامتی آنها طی دوران بارداری داده می‌شود تا از آنها نگهداری کنند و در هر ویزیت دوران بارداری آنها را همراه خود داشته باشند. این مرور از چهار کارآزمایی، با شرکت 1176 زن انجام شد و پیشنهاد کرد که هم فواید بالقوه (افزایش در دسترس بودن سوابق دوران بارداری طی حضور در بیمارستان و افزایش کنترل مادر) و هم مضرات (زایمان‌های نیازمند مداخله جراحی بیشتر) وجود دارند. همه این کارآزمایی‌ها گزارش کردند که زنان بیشتری در گروه در اختیارگذاری یادداشت‌ها خواستند که در بارداری بعدی نیز یادداشت‌های خود را در اختیار داشته باشند، اما شواهد کافی برای تعیین تاثیر در اختیارگذاری یادداشت‌های زنان با خودشان بر رفتارهای مرتبط با سلامت مانند سیگار کشیدن و تغذیه با شیر مادر، رضایت زنان و پیامدهای بالینی وجود نداشت.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

چهار کارآزمایی، کوچک هستند و همه آنها در مورد همه پیامدها گزارشی را ارائه ندادند. نتایج نشان می‌دهند که هم فواید (افزایش کنترل مادر و افزایش در دسترس بودن سوابق دوران بارداری طی حضور در بیمارستان) و هم مضرات (زایمان‌های نیازمند مداخله جراحی) بالقوه وجود دارد. نکته مهم این است که، همه کارآزمایی‌ها گزارش می‌دهند که زنان بیشتری در گروه یادداشت‌های موردی مایل هستند سوابق دوران بارداری خود را در بارداری بعدی در اختیار داشته باشند. شواهد کافی در مورد رفتارهای مرتبط با سلامت (سیگار کشیدن و تغذیه با شیر مادر)، رضایت زنان و پیامدهای بالینی وجود ندارد. مهم است تاکید شود که این مرور به جای شواهدی مبنی بر عدم فایده، فقدان شواهدی را از مفید بودن نشان می‌دهد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در بسیاری از کشورها به زنان یادداشت‌های موردی (case note) داده می‌شود تا در دوران بارداری در اختیار داشته باشند تا حس کنترل و رضایت از مراقبت‌هایشان افزایش یابد.

اهداف: 

ارزیابی اثرات ارائه یادداشت‌های موردی به زنان برای در اختیار داشتن در دوران بارداری.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (31 آگوست 2015) و فهرست منابع مطالعات بازیابی شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی‌شده و کنترل ‌شده از زنان که یادداشت‌های موردی خودشان را برای در اختیار داشتن در دوران بارداری دریافت کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم معیارهای ورود را اعمال و کیفیت مطالعه را ارزیابی کردند. یک نویسنده مرور با استفاده از یک فرم استاندارد (که توسط نویسنده دوم مرور کنترل شد) داده‌ها را از مطالعات وارد شده استخراج کرد. تخمین‌های تاثیرگذاری مداخله را با استفاده از خطر نسبی (RR) با 95% فواصل اطمینان (CI) ارزیابی کردیم. کیفیت شواهد با استفاده از روش درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی شد.

نتایج اصلی: 

چهار کارآزمایی وارد شدند (1176 زن). به‌طور کلی، کیفیت شواهد عمدتا به دلیل ماهیت مداخله که اجازه کورسازی را نمی‌دهد، در سطح پائین تا متوسط درجه‌بندی شد. به‌روزرسانی جست‌وجو، یک کارآزمایی خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده را شناسایی کرد، که وارد شد.

زنانی که یادداشت‌های خود را در اختیار داشتند، احساس کنترل بیشتری را بر شرایط خود گزارش کردند (دو کارآزمایی، RR: 1.56؛ 95% CI؛ 1.18 تا 2.06؛ 450 زن؛ شواهد با کیفیت متوسط)، هر چند که هیچ شواهدی مبنی بر تفاوت میان میزان رضایت زنان وجود ندارد (دو کارآزمایی‌، میانگین RR؛ 1.09؛ 95% CI؛ 0.92 تا 1.29؛ 698 زن؛ شواهد با کیفیت پائین). زنان بیشتری در گروه یادداشت‌های موردی خواستند که در بارداری بعدی نیز یادداشت‌های خود را در اختیار داشته باشند (سه کارآزمایی؛ RR: 1.79؛ 95% CI؛ 1.57 تا 2.03؛ 552 زن؛ شواهد با کیفیت پائین). به‌طور کلی، تخمین تجمعی دو کارآزمایی (n = 347) که در مورد خطر گم شدن یا جا گذاشتن یادداشت‌ها در منزل گزارش شدند، معنی‌دار نبود (میانگین RR؛ 0.38؛ 95% CI؛ 0.04 تا 3.84). هیچ شواهدی مبنی بر تفاوت در رفتارهای مرتبط با سلامت (سیگار کشیدن و تغذیه با شیر مادر (شواهد با کیفیت متوسط))، نیاز به دریافت مسکّن طی زایمان (شواهد با کیفیت پائین)، افسردگی مادر، سقط جنین، مرده‌زایی، و مرگ‌ومیرهای نوزادان (شواهد با کیفیت متوسط) وجود نداشت. تعداد بیشتری از زنان در گروه یادداشت‌های موردی، برای زایمان نیاز به مداخله جراحی (یک کارآزمایی؛ RR: 1.83؛ 95% CI؛ 1.08 تا 3.12؛ 212 زن) و زایمان سزارین (یک کارآزمایی؛ میانگین RR؛ 1.15؛ 95% CI؛ 1.10 تا 2.08؛ 501 زن؛ شواهد با کیفیت متوسط) داشتند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information