آموزش متخصصان سلامت و مراقبت‌های اجتماعی برای همکاری موثر با یکدیگر

آموزش بین-حرفه‌ای (interprofessional education; IPE) به عنوان مداخله‌ای تعریف می‌شود که در آن اعضای بیش از یک حرفه سلامت یا مراقبت اجتماعی، یا هر دو، در تعامل با یکدیگر آموزش می‌بینند، و هدف آشکار این آموزش بهبود همکاری بین-حرفه‌ای یا سلامت/بهزیستی (well being) بیماران/مراجعان، یا هر دو، است. این مرور اثربخشی IPE را در مقایسه با مداخلات آموزشی که در آن گروه‌های حرفه‌ای مختلف به‌طور جداگانه آموزش می‌بینند، ارزیابی کرد و IPE را با مداخلاتی مقایسه کرد که در آن هیچ IPE به یک گروه مقایسه ارائه نشد. این مرور محدود به مطالعاتی بود که پیامدهای بیمار یا فرآیندهای مراقبت سلامت را اندازه‌گیری ‌کردند. مطالعات کیفی و کمّی در مورد تاثیری که IPE می‌تواند بر نگرش‌ها، دانش و مهارت‌های همکاری شرکت‌کنندگان داشته باشد، حذف شدند. این بدان معنا نیست که مطالعات کیفی و مطالعات متمرکز بر نگرش‌ها، دانش و مهارت‌ها بینش مفیدی را برای اهداف خاصی ارائه نمی‌دهند؛ فقط بدان معناست که تمرکز این مرور بر این موارد نیست.

نه مطالعه معیارهای ورود را به این مرور داشتند. این مطالعات به شش مطالعه‌ای که هنگام به‌روز کردن آخرین نسخه مرور پیدا کردیم، اضافه شد و مجموع آنها به 15 مطالعه رسید. هفت مورد از این مطالعات پیامدهای مثبتی را برای فرآیندهای مراقبت سلامت یا پیامدهای بیمار، یا هر دو، گزارش کردند، چهار مطالعه به پیامدهای مختلط (مثبت و خنثی) پرداختند، و چهار مطالعه هیچ تاثیری را از IPE نیافتند. مطالعات از بسیاری جهات متفاوت بودند. آنها در زمینه‌های مختلف عملکرد بالینی انجام شده و شامل مداخلات مختلف IPE بودند. طراحی‌های مطالعه و معیارهای پیامد نیز متفاوت بودند. هر 15 مطالعه، پیامدهای پس از مداخله IPE را با پیامدها مقایسه کردند، چه در محیط‌های بالینی مشابهی که مداخله IPE را دریافت نکردند، یا در همان محیط بالینی پیش از انجام مداخله. از آنجا که هیچ مطالعه‌ای یک مداخله بین-حرفه‌ای را با یک مداخله حرفه‌ای خاص مقایسه نکرد، درک ما از مداخلات بین-حرفه‌ای محدود است. تعداد کم مطالعات موجود در این مرور، و ماهیت متنوع آنها، درک ما را از اجزای کلیدی IPE و اثربخشی آن محدود می‌کند. انجام مطالعات بیشتری مورد نیاز است تا بتوان به نتیجه‌گیری‌های صحیح در مورد اثربخشی IPE، هم‌چنین برای اطلاع از توسعه سیاست IPE دست یافت. به‌طور خاص، این مطالعات باید شامل موارد زیر باشند: اول، مطالعاتی که اثربخشی مداخلات IPE را در مقایسه با مداخلات جداگانه و حرفه‌ای خاص ارزیابی می‌کنند؛ دوم، RCT، مطالعات CBA یا ITS با رشته‌های کیفی که فرآیندهای مربوط به IPE و تغییرات عملی را بررسی می‌کنند؛ سوم، آنالیز هزینه-مزیت.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور به‌روز شده، 15 مطالعه را گزارش می‌کند که معیارهای ورود را برآورده کردند (نه مطالعه از این نسخه به‌روز شده و شش مطالعه از نسخه به‌روز شده در سال 2008). اگرچه این مطالعات پیامدهای مثبتی را گزارش کردند، به دلیل تعداد کم مطالعات و ناهمگونی مداخلات و معیارهای پیامد، استنباط‌های قابل تعمیم در مورد عناصر کلیدی IPE و اثربخشی آن امکان‌پذیر نیست. برای بهبود کیفیت شواهد مربوط به پیامدهای IPE و بیمار یا پیامدهای فرآیند مراقبت سلامت، سه شکاف زیر باید پر شود: اول، مطالعاتی که اثربخشی مداخلات IPE را در مقایسه با مداخلات جداگانه و حرفه‌ای خاص ارزیابی می‌کنند؛ دوم، RCT، مطالعات CBA یا ITS با رشته‌های کیفی که فرآیندهای مربوط به IPE و تغییرات عملی را بررسی می‌کنند، سوم، آنالیز هزینه-مزیت.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ارائه مراقبت موثر و با کیفیت بالا از بیمار یک فعالیت پیچیده بوده، و نیازمند همکاری متخصصان سلامت و مراقبت اجتماعی به شیوه‌ای موثر است. پژوهش‌ها هم‌چنان نشان می‌دهند که همکاری بین این متخصصان می‌تواند مشکل‌ساز باشد. آموزش بین-حرفه‌ای (interprofessional education; IPE) راه ممکنی را برای بهبود همکاری بین-حرفه‌ای و مراقبت از بیمار ارائه می‌دهد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلات IPE در مقایسه با مداخلات آموزشی جداگانه و حرفه‌ای خاص؛ و ارزیابی اثربخشی مداخلات IPE در مقایسه با عدم-مداخله آموزشی.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این نسخه به‌روز شده، پایگاه ثبت تخصصی گروه عملکرد موثر و سازمان‌‌دهی مراقبت در کاکرین، MEDLINE و CINAHL را در سال‌های 2006 تا 2011 جست‌وجو کردیم. هم‌چنین مجله مراقبت‌های بین-حرفه‌ای (Journal of Interprofessional Care) (2006 تا 2011)، فهرست منابع همه مطالعات وارد شده، مجموعه مقالات کنفرانس‌های اصلی IPE و وب‌سایت‌های سازمان‌های IPE را به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، مطالعات کنترل شده قبل و بعد (CBA) و مطالعات سری زمانی منقطع شده (ITS) با موضوع مداخلات IPE که پیامدهای فرآیند بیمار/مراجع یا مراقبت سلامت را که به‌طور عینی اندازه‌گیری شده یا توسط خود فرد گزارش شدند (ابزار تائید شده)، ارائه دادند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

حداقل دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی واجد شرایط بودن هر مطالعه بالقوه مرتبط پرداختند. برای مطالعات وارد شده، حداقل دو نویسنده مرور داده‌ها را استخراج و کیفیت مطالعه را ارزیابی کردند. به دلیل ناهمگونی در طراحی‌های مطالعه و معیارهای پیامد، انجام متاآنالیز پیامدهای مطالعه امکان‌پذیر نبود. در نتیجه، نتایج به صورت نقل قول (narrative) ارائه می‌شوند.

نتایج اصلی: 

این نسخه به‌روز شده، نه مطالعه جدید را نشان می‌دهد که به شش مطالعه موجود در آخرین نسخه به‌روز شده ما در سال 2008 اضافه شدند. این مرور اکنون شامل 15 مطالعه (هشت RCT، پنج مطالعه CBA و دو مطالعه ITS) است. همه این مطالعات اثربخشی مداخلات IPE را در مقایسه با عدم-مداخله آموزشی اندازه‌گیری کردند. هفت مطالعه نشان دادند که IPE پیامدهای مثبتی را در زمینه‌های زیر ایجاد کرد: مراقبت از دیابت، کشت در بخش اورژانس و رضایت بیمار؛ رفتار تیمی مشترک و کاهش نرخ خطای بالینی برای تیم‌های بخش اورژانس؛ رفتار تیمی مشترک در اتاق عمل؛ مدیریت مراقبت ارائه شده در موارد خشونت خانگی؛ و شایستگی‌های متخصص سلامت روان در ارتباط با ارائه مراقبت از بیمار. علاوه بر این، چهار مورد از مطالعات به پیامدهای مختلط (مثبت و خنثی) پرداختند و چهار مطالعه گزارش کردند که مداخلات IPE هیچ تاثیری بر عملکرد حرفه‌ای یا مراقبت از بیمار نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information