آموزش پیش از زایمان به مادران برای تشخیص شروع زایمان فعال در زمان ترم توسط خود مادر

شواهد کافی برای اثبات فایده مجموعه خاصی از معیارها برای خود-تشخیصی زایمان فعال در دسترس نیست.

گاهی اوقات تشخیص زمان شروع زایمان فعال دشوار است. تشخیص نادرست می‌تواند به معنای مراجعه‌های متعدد به بیمارستان، ناامیدی و ناراحتی مادر، کاهش اعتماد به مراقبان و بار (burden) مالی اضافی باشد. آموزش پیش از زایمان زنان برای افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب در آنها انجام می‌شود. ارائه مجموعه‌ای خاص از معیارها برای زنان ممکن است راهی موثر برای کمک به آنها در تشخیص شروع زایمان فعال باشد. بررسی کارآزمایی‌ها نشان داد برای اثبات اینکه معیارهای خاص برای کمک به زنان در تعیین مرحله زایمان مفیدتر از دستورالعمل‌های عمومی هستند یا خیر، شواهد کافی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای ارزیابی استفاده از یک سری معیارهای خاص برای خود-تشخیصی زایمان فعال وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اجرای یک برنامه خاص طراحی شده برای آموزش تشخیص زایمان فعال به زنان ممکن است از طریق کاهش بالقوه بروز بستری زودهنگام در بیمارستان، افزایش اعتماد به نفس زنان، احساس کنترل و توانمندی، و کاهش اضطراب آنها سودمند باشد.

اهداف: 

هدف از انجام این مرور، بررسی تاثیرات آموزش به زنان باردار در مورد معیارهای خاص برای خود-تشخیصی شروع فعال زایمان در بارداری ترم بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین را جست‌وجو کردیم (اکتبر 2007). این جست‌وجو را در 30 نوامبر 2012 به‌روز کرده و نتایج را به بخش در انتظار طبقه‌بندی مرور اضافه کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده که به مقایسه یک مداخله ساختار یافته آموزشی پیش از زایمان برای شناسایی نشانه‌های شروع زایمان فعال در زمان ترم توسط خود مادر در مقایسه با مراقبت‌های معمول پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

کیفیت کارآزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج اصلی: 

یک مطالعه شامل 245 زن وارد شد. روش تصادفی‌سازی نامشخص بود و 15% از حجم نمونه در زمان پیگیری در این کارآزمایی از دست رفتند. یک برنامه آموزشی خاص پیش از زایمان با کاهش میانگین تعداد موارد مراجعه به بخش زایمان پیش از شروع زایمان همراه بود (تفاوت میانگین وزن‌دهی شده: 0.29-؛ 95% فاصله اطمینان: 0.47- تا 0.11-). مشخص نیست که این مداخله باعث شد تا زنان کمتری به منزل برگردانده شوند یا خیر، زیرا آنها در حال زایمان نبودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information