Terapia inhalacyjna z zastosowaniem helioksu w zapaleniu oskrzelików u niemowląt

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących skutków terapii inhalacyjnej z zastosowaniem helioksu u niemowląt z niedrożnością dróg oddechowych spowodowaną zimową wirusową infekcją płuc.

Wprowadzenie

W pierwszym roku życia około 20% wszystkich niemowląt doświadcza problemów z oddychaniem związanych z infekcją wirusową, a 2 do 3% z tych dzieci wymaga hospitalizacji z powodu wyraźnych trudności z oddychaniem. W niniejszym przeglądzie chcieliśmy ocenić skutki dodatnia helioksu do standardowej opieki medycznej. Helioks jest mieszaniną tlenu i gazowej postaci helu. Inhalacje z zastosowaniem helu zmniejszają pracę oddechową poprzez zwiększenie przepływu gazu w małych lub częściowo niedrożnych drogach oddechowych obniżając ich opór dla przepływu gazu.

Charakterystyka badania

W wyniku wyszukiwania uzyskaliśmy siedem badań klinicznych z udziałem 447 niemowląt wymagających hospitalizacji z powodu trudności z oddychaniem. W sześciu badaniach rekrutowano dzieci z pediatrycznych oddziałów intensywnej terapii a w jednym z oddziału ratunkowego. Cztery badania były wspierane częściowo przez nieograniczone dotacje od producenta zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem wyników badań. Dane są aktualne do marca 2015 r.

Główne wyniki

Zbiorcze wyniki nie wskazują na zmniejszenie częstości wypisów z oddziału ratunkowego, częstości intubacji w celu wspomagania oddychania, lub w długości trwania wsparcia oddechowego. Jednakże w czterech badaniach z udziałem 138 niemowląt, w których stosowano system klinicznej oceny nasilenia objawów ze strony układu oddechowego, zwiększone nasilenie choroby skutkowało większą liczbą punktów. Zbiorcze wyniki pokazują, że u niemowląt leczonych inhalacjami z zastosowaniem helioksu mniejsza była liczba punktów we wspomnianym systemie oceny w pierwszej godzinie. W małej podgrupie niemowląt, u których ze względu na nasilenie choroby rozpoczęto terapię korzystając z aparatu nosowego zapewniającego ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, inhalacje z zastosowaniem helioksu mogłyby skrócić czas trwania leczenia.

Jakość danych naukowych

W każdym z włączonych do niniejszego przeglądu badań zastosowano inną metody dostarczania helioksu. Ponadto, w celu włączenia niemowląt do badania używano różnych progów klinicznej oceny układu oddechowego, a badania często miały za małą moc statystyczną dla głównych punktów kocowych. Konieczne są dalsze badania wykorzystujące odpowiednie metody podawania helioksu jako uzupełnienie standardowej opieki medycznej. Aby uniknąć włączania dzieci, które nie są bardzo chore oraz które mogą nie skorzystać z terapii inhalacyjnej z zastosowaniem helioksu, kryteria włączenia muszą zawierać kliniczną ocenę nasilenia choroby, odzwierciedlającą ciężką niewydolność oddechową. Takie badania dostarczyłyby potrzebnych informacji na temat właściwego miejsca helioksu w leczeniu sezonowych infekcji płuc u niemowląt.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Monika Storman Redakcja: Agnieszka Ole

Tools
Information