Płukanie pęcherzyków jajnikowych podczas pobierania komórek jajowych w technice wspomaganego rozrodu

Pytanie badawcze

Autorzy starali się ocenić bezpieczeństwo i skuteczność płukania pęcherzyków jako część procedury pobierania komórek jajowych u kobiet poddawanych zabiegowi wspomagającego zajście w ciążę, określanego jako technika wspomaganego rozrodu (ART, ang. Assisted Reproductive Technology).

Wprowadzenie

Pary, które mają trudności z naturalnym zajściem w ciążę mogą zdecydować się na interwencje wspomagające. Interwencje te są znane jako techniki wspomaganego rozrodu (ART). Jedną z nich jest zapłodnienie pozaustrojowe (ang. vitro fertilisation, IVF) lub jego odmiana, nazywana docytoplazmatycznym podaniem plemnika (ang. intracytoplasmic sperm injection, ICSI). Podczas IVF u kobiety prowadzi się kontrolowaną, hormonalną stymulację jajników w celu uzyskania jednocześnie od kilku do kilkunastu komórek jajowych. Po stymulacji jajników, za pomocą igły wkłuwanej do jajnika pod kontrolą ultrasonografii pobierane są komórki jajowe z pęcherzyków jajnika. Zasugerowano, że skuteczniejsze od samej aspiracji zawartości pęcherzyków jest aspiracja z ich przepłukaniem, co może prowadzić do uzyskania większej liczby komórek jajowych, a tym samym zwiększyć szansę na zajście w ciążę i posiadanie dziecka. Ta technika nazywana jest płukaniem pęcherzyków jajnikowych.

Charakterystyka badań

Do niniejszego przeglądu włączono 10 badań, w których 928 kobiet przydzielono losowo do przeprowadzenia procedury aspiracji pęcherzyków lub procedury aspiracji z płukaniem. Aby sprawdzić, czy istnieją różnice między tymi dwoma technikami, chcieliśmy przyjrzeć się głównym wynikom czyli wskaźnikowi żywych urodzeń (liczba urodzonych dzieci na 1000 kobiet) i wskaźnikowi poronień (liczba poronień na 1000 kobiet). Przeprowadziliśmy kompleksowe poszukiwanie w celu zidentyfikowania wszystkich odpowiednich badań w tej dziedzinie w lipcu 2017 r.

Główne wyniki

Na podstawie 3 głównych badań oceniających wskaźnik żywych urodzeń wykazano, że płukanie pęcherzyków po aspiracji prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na wskaźnik żywych urodzeń noworodków w porównaniu z samą aspiracją pęcherzyków (dane średniej jakości). Na podstawie wyników sugeruje się, że wskaźnik żywych urodzeń przy płukaniu pęcherzyków jajnikowych może wynosić od 29% do 52% przy założeniu, że wynosi on 41% przy zastosowaniu samej aspiracji pęcherzyków. W żadnym z włączonych badań nie podano informacji dotyczących odsetka poronień.

Badania wykazały również, że płukanie pęcherzyków prawdopodobnie powoduje niewielką lub żadną różnicę w liczbie pobranych komórek jajowych, liczbie zarodków lub częstości ciąż klinicznych w porównaniu z techniką samej aspiracji. Pomimo tego, że jakość danych naukowych była bardzo niska, wydaje się, że płukanie pęcherzyków jajnikowych zajmuje znacznie więcej czasu niż sama aspiracja. Dane były niewystarczające, aby wyciągnąć jednoznaczne wnioski w odniesieniu do działań niepożądanych lub bezpieczeństwa badanej interwencji.

Potrzebne są dalsze badania, aby dowiedzieć się, czy określone grupy pacjentów skorzystałyby z metody płukania pęcherzyków jajnikowych.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych dotyczących głównego wyniku, tj. wskaźnika żywych urodzeń była umiarkowana. Jakość danych dla innych wyników wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej. Główne ograniczenia włączonych badań to brak zaślepienia próby (proces, w którym kobiety biorące udział w badaniu oraz pracownicy naukowi nie są świadomi zastosowanej interwencji), niespójność (różnice między różnymi badaniami) i brak precyzji (niewystarczające dane).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Patrycja Zalech Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information