Veličina porcije, pakiranja i posuđa za serviranje hrane utječu na promjenu izabrane vrste i količine hrane, alkohola i duhana

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa kako bi se utvrdilo na koji način promjena veličine ili oblika porcija ili pakiranja, ili posuđa (kao što su tanjuri ili čaše) može utjecati na količinu hrane, alkohola ili duhana koju biraju ili konzumiraju djeca i odrasli.

Značajke studija

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključene su 72 randomizirane kontrolirane studije objavljene do srpnja 2013. u kojima su uspoređene najmanje dvije skupine ispitanika, od kojih je svaka dobila različitu veličinu porcije, pakiranja ili posuđa. Uključene studije mjerile su količine hrane, alkohola ili duhana koje su uzeli i/ili konzumirali ispitanici, obično u tijeku jednog dana ili kraćeg razdoblja. Gotovo sve uključene studije ispitale su hranu, dok su svega tri studije ispitale duhan, a nije pronađena niti jedna u kojoj je ispitan alkohol. Većina studija analizirala je odgovore ispitanika na različite veličine porcija, pakiranja ili posuđa, dok je manji broj ispitivao njihov oblik. Prosječna dob ispitanika u različitim studijama bila je od 3 do 55 godina; veći dio studija uključio je odrasle nego djecu i većina je studija provedena u SAD-u. Većina studija navela je izvore financiranja, i nije bilo dokaza o financiranju iz izvora koji bi imali komercijalni interes vezan za rezultate istraživanja.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Učinak veličine na konzumaciju: Pronađeni su dokazi da ljudi dosljedno jedu više hrane ili piju više nealkoholnih napitaka kad im se ponude veće porcije, pakiranja ili posuđe nego ako se radi o njihovim manjim verzijama. Procijenjeno je da je veličina tog efekta malena do umjerena i kod odraslih i kod djece. Ukoliko bi se veličina tog efekta preračunala na cjelokupnu prehranu, to bi odgovaralo promjeni od 12-15% dnevne energije iz hrane. Ukupna kvaliteta dokaza, što se tiče tog efekta, ocijenjena je kao umjerena zbog ograničenja studija, uključujući nepotpuni ili nejasan prikaz metoda i postupaka. U tri studije o duhanu nije nađena razlika utjecaja između dulje ili kraće cigareta na količinu konzumiranog duhana. Ukupna kvaliteta dokaza za taj efekt ocijenjena ja kao niska zbog ograničenja studija i manjkavih dokaza.

Utjecaj oblika na konzumaciju: Jedna je studija pokazala da odrasli piju veće količine vode ako dobiju niže, a šire boce i da u njih ulijevaju više tekućine nego kad dobiju više i uže boce. Međutim, kvaliteta tih dokaza ocijenjena je kao vrlo niska zbog ograničenja studije i manjka dokaza (samo jedna studija koja sadrži podatke o svega 50 ispitanika).

Učinak veličine na izbor: Nadalje, utvrđeno je da odrasli, ali ne i djeca, dosljedno uzimaju (biraju) veću količinu hrane (uključujući i bezalkoholne napitke) kad im se ponude veće porcije, veća pakiranja i veće posuđe nego kad se radi o njihovim manjim verzijama. Procijenena veličina efekta bila je malena do umjerena. Ukupna kvaliteta tih dokaza procijenjena je kao umjerena zbog ograničenja studija.

Utjecaj oblika na izbor: Dokazi iz tri studije pokazuju da odrasli i voda uzimaju veću količinu bezalkoholnih napitaka za naknadnu konzumaciju ako dobiju niže i šire boce ili čaše u usporedbi s višim i užim bocama ili čašama. Ti su dokazi ocijenjeni niskom kvalitetom zbog ograničenja studija i neobjašnjivih varijacija efekta između te tri studije.

Zaključak

Ovaj Cochrane sustavni pregled daje najdosljednije dokaze da smanjenje veličine, dostupnosti i privlačnosti velikih porcija, pakiranja i posuđa ima potencijal za smanjenje količine hrane koju osobe biraju i konzumiraju, i to u značajnoj mjeri. Međutim, nije sigurno da li smanjenje porcija na najmanju moguću količinu može dovesti do najvećih uočenih smanjenja u konzumaciji hrane. Rezultati upućuju na potrebu za provedbom daljnjih istraživanja u kojima će se razriješiti dvojbe o učincima i analizirati otvorena pitanja uključujući dugoročne učinke i utjecaj na konzumaciju alkohola.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information