Kad treba napraviti traheostomiju kod životno ugroženih pacijenata kojima se predviđa dugotrajno umjetno disanje?

Pitanje preglednog članka: Pregledani su dostupni dokazi o utjecaju rane traheostomije (≤ 10 dana nakon trahealne intubacije) u usporedbi s kasnom traheostomijom (> 10 dana nakon trahealne intubacije) na smrtnost životno ugroženih pacijenata kojima se predviđa dugotrajno umjetno disanje.

Dosadašnje spoznaje: Traheostomija je kiruški postupak u kojem se stvara umijetni vanjski otvor na dušniku (lat. trachea). Dugotrajna mehanička ventilacija (korištenje stroja pomoću kojeg mehanički pomažemo disanje) je najčešća situacija u kojoj je potrebno napraviti traheostomiju kod pacijenata u jedinicama intenzivnog lječenja (JIL-ovi). Mogu se napraviti "rane" i "kasne" traheostomije.

Obilježja studija: Dokazi se odnose na studije dostupne do kolovoza 2013. Uključeno je osam studija s ukupno 1977 pacijenata koji su raspoređeni u skupinu kojoj je napravljena rana ili kasna traheostomija. Četiri studije su imale financijsku potporu raznih institucija koje nisu sudjelovale u istraživanju ili u pripremanju sadržaja završnog rada. Pretraživanje literature ponovljeno je u listopadu 2014. Sve eventualne dodatne studije će se analizirati sljedeći put kad se ažurira ovaj sustavni pregled.

Ključni rezultati: Gledajući najdulje dostupno vrijeme praćenja u sedam studija koje su analizirale smrtnost (raspon od 28 dana do dvije godine praćenja), pacijenti kojma je učinjena rana traheostomija imali su manji rizik od smrti u usporedbi s pacijentima kojima je napravljena kasna traheostomija. Međutim, dostupni dokazi bi se trebali promatrati s oprezom jer su informacije vezane uz podgrupu(e) ili individualnu(e) karakteristiku(e) ispitanika nepotpune, a mogle bi biti povezane sa najboljom indikacijom za ranu ili kasnu traheostomiju. Prema dostupnim rezultatima, otprilike bi 11 pacijenata trebalo liječiti sa ranom umjesto kasnom traheostomijom da bi prevenirali jednu smrt. Rezultati vezani za vrijeme provedeno na mehaničkoj ventilaciji nisu definitivni, ali sugeriraju na prednosti rane traheostomije. Dvije studije su pokazale značajno veću vjerojatnost otpusta sa JIL-a 28. dana praćenja u grupi rano traheostomiranih te nikakvu značajnu razliku u pojavi pneumonija. Moguće razlike između rane i kasne traheostomije se tek moraju adekvatno istražiti u visokokvalitetnim istraživanjima jer još ne postoje dostupne informacije o najboljim indikacijama za ranu ili kasnu traheostomiju kod pacijenata sa specifičnim karakteristikama.

Kvaliteta dokaza: Kvaliteta dokaza razlikovala se ovisno o rezultatima koji su bili u studijama analizirani. Dokazi vezani uz smrtnost ocijenjeni su kao srednje kvalitete, kao i vrijeme provedeno na mehaničkoj ventilaciji; visoke kvalitete bili su dokazi vezani uz otpust s jedinice intenzivnog liječenja 28. dana praćenja; a veoma niske ili niske kvalitete dokazi vezani uz uaplu pluća i infekciju rane. Klinička i metodološka heterogenost između studija su glavni razlozi odgovorni za smanjenje vrijednosti dostupnih dokaza.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Preveo: Ivan Ivanovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information