Zamjena neispravnog gena je jedna od mogućnosti liječenja progresivne plućne bolesti u pacijenata s cističnom fibrozom

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi o učinku dostave ispravne kopije gena za transmembranski regulator cistične fibroze (CFTR) izravno u pluća pacijenata koji boluju od cistične fibroze u svrhu liječenja progresivne plućne bolesti.

Dosadašnje spoznaje

Gen koji kodira protein transmembranski regulator cistične fibroze (CFTR) je neispravan kod pacijenata koji boluju od cistične fibroze. Pacijenti s cističnom fibrozom boluju od progresivne infekcije i oštećenja pluća, što smanjuje očekivani životni vijek. Lijekovi koji dostavljaju ispravnu kopiju neispravnog CFTR gena u stanice u plućima mogli bi biti učinkovit način liječenja.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se odnose na studije objavljene do 20. travnja 2016.

Obilježja uključenih istraživanja

Pronađenasu četiri klinička ispitivanja s 302 ispitanika koji su bili prikladni za uključenje u ovaj sustavni pregled. Trajanje kliničkih ispitivanja bilo je u rasponu od 29 dana do 13 mjeseci. Tri klinička ispitivanja uključivala su žene i muškarce u dobi od 12 godina i više, a jedno ispitivanje uključivalo je samo odrasle muškarce. Klinička ispitivanja uspoređivala su gensku terapiju s lažnom terapijom (placebo), a obje su bile primijenjene inhalacijom aerosola u pluća. Klinička ispitivanja su bila različito dizajnirana i bila su korištena različita sredstva za liječenje. To znači da nije bilo moguće kombinirati rezultate tih ispitivanja.

Ključni rezultati

Tri klinička ispitivanja, uključujući ono najveće i najnovije, pokazala su poboljšanje u nekim testovima plućne funkcije u oboljelih od cistične fibroze na genskoj terapiji. Nisu pronađeni dokazi da je liječenjem došlo do pozitivne promjene drugih klinički relevantnih ishoda, kao što su kvaliteta života, nuspojave liječenja ili akutna pogoršanja bolesti pluća. U jednom ispitivanju simptomi nalik gripi bili su češći u pacijenata koji su bili liječeni sredstvima za transfer CFTR gena, no ta nuspojava nije bila prijavljena pri ponavljanom korištenju tog sredstva tijekom većeg ispitivanja. U pacijenata koji su primili sredstva za transfer gena, došlo je do izmjene molekula i soli sličnijem onom u zdravih ljudi.

Ograničeni dokazi o korisnom učinku u ovom trenutku ne podržavaju ovo kao rutinsku terapiju. Preporuka je da se buduća ispitivanja ustroje i opišu jasnije tako da se njihovi rezultati mogu uključiti u sustavni pregled.

Kvaliteta dokaza

Najnovije istraživanje pružilo je detaljne informacije o sasvim nasumičnom načinu raspodjeljivanja pacijenata u različite terapijske skupine, pa je zaključeno da su pacijenti koji su sudjelovali u ovom ispitivanju imali jednaku šansu biti u bilo kojoj skupini (transfer CFTR gena ili placebo) te da nije bilo moguće prepoznati u koju skupinu će upasti pojedini pacijent. U drugim ispitivanjima napisano je da su ispitanici bili nasumično raspoređeni u skupine, ali nije bilo napisano na koji način. Zbog toga se ne može sa sigurnošću reći da je svaki ispitanik imao jednaku šansu za biti razvrstan u obje skupine. Vjeruje se da kliničari koji su provodili ispitivanja nisu znali koji ispitanik uzima koje sredstvo, te također da u tri ispitivanja ni ispitanici to nisu znali. Nije se moglo sa sigurnošću odrediti jesu li ispitanici u najnovijem ispitivanju znali koje sredstvo uzimaju, a to može utjecati na rezultate ispitivanja. Nažalost, rezultati ispitivanja nisu bili jasno opisani; neki rezultati su bili zabilježeni na način da su se mogli koristiti za pregled, a nekad uopće nisu bili zabilježeni. To je smanjilo sigurnost s kojom su se ukupni rezultati mogli procijeniti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tena Cupar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information