Liječenje karcinoma dojke koji ima ranu lošu prognozu: visoka doza kemoterapije u kombinaciji s transplantacijom vlastite (autologne) koštane srži ili matičnih stanica u usporedbi sa standardnom kemoterapijom

Dosadašnje spoznaje

Žene oboljele od karcinoma dojke koje imaju višestruke pozitivne limfne čvorove prilikom postavljanja dijagnoze imaju visok rizik od ponovnog javljanja karcinoma. Standardna kemoterapija ima ograničen terapijski uspjeh i nije sigurna u visokim dozama jer oštećuje koštanu srž. Jedna vrsta terapije koja se smatra obećavajućom je davanje ženama vrlo visokih doza kemoterapije, nakon čega slijedi transplantacija matičnih stanica kako bi se obnovila njihova koštana srž. Cochrane istraživači analizirali su dokaze iz literature na ovu temu koji su objavljeni do listopada 2015.

Obilježja studija

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je 14 randomiziranih kontroliranih pokusa s ukupno 5600 ispitanica. U njima je ispitana visoka doza kemoterapije u usporedbi sa standardnom kemoterapijom u žena s ranim karcinomom dojke koje imaju visok rizik od ponovnog javljanja bolesti. Te žene su definirane kao one čiji se karcinom dojke proširio u više lokalnih limfnih čvorova bez dokaza o širenju izvan lokalnih limfnih čvorova.

Sve studije navele su izvore financiranja. Osam studija financirale su neprofitne organizacije, jednu javna ustanova zdravstvenog osiguranja, jednu farmaceutska industrija, a četiri su se financirale kombinacijom sredstava iz neprofitnih organizacija i industrije. Četiri studije navele su da autori nisu imali potencijalnih sukoba interesa. Šest ih je navelo da je jedan ili više autora primio neku vrstu potpore farmaceutskih kompanija. Četiri studije nisu navele imaju li možda njihovi autori neki potencijalni sukob interesa.

Ključni rezultati

Liječenje visokom dozom kemoterapije imalo je malen ili nikakav učinak na produljenje preživljenja. Iako su stope preživljenja bez ponovnog javljanja bolesti bile više u skupini žena koje su primale visoku dozu kemoterapije kroz trogodišnje razdoblje praćenja, taj učinak nije bio vidljiv nakon duljeg praćenja. Učestalost smrti povezanih s terapijom bila je mnogo češća u skupini koja je primala visoku dozu kemoterapije. Nuspojave su bile češće i teže u skupini koja je primala visoku dozu kemoterapije. Nije uočena razlika u broju žena koje su razvile sekundarne karcinome.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su bili visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information