مقایسه عوامل القای تخمک‌گذاری خوراکی در برابر تزریقی در مدیریت بالینی قدرت پائین باروری غیر قابل توجیه

برای بسیاری از زوج‌هایی که نمی‌توانند باردار شوند، پس از بررسی هیچ دلیلی تشخیص داده نمی‌شود (نا‌باروری غیر قابل توجیه). یکی از گزینه‌های درمانی برای این زوج‌ها آن است که برای زن داروهایی تجویز شود تا تعداد تخمک‌هایی را که در هر دوره تولید می‌کند، افزایش دهد. این درمان هم‌چنین گاهی اوقات با تکنیک تصفیه اسپرم همسر و تزریق آن از طریق دهانه رحم زن در زمان باروری او ترکیب می‌شود. این مرور از کارآزمایی‌ها به بررسی این موضوع پرداخت که کدام نوع از این داروها، به شکل خوراکی یا تزریقی، در ایجاد موفق‌ترین پیامد، بیشترین اثربخشی را داشتند. این مرور هیچ مزیت قابل‌توجهی را از استفاده از یک نوع دارو (خوراکی یا تزریقی) نسبت به نوع دیگر پیدا نکرد، اگرچه داده‌های کافی از کارآزمایی‌ها به دست نیامد. برای پاسخ به این سوال، انجام پژوهش‌های بیشتری لازم است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد عوامل خوراکی نسبت به عوامل تزریقی در درمان قدرت پائین باروری غیر قابل توجیه، پائین‌تر هستند یا برتر. اطلاعات مربوط به آسیب‌ها کلی بوده، و با تفاوت‌های بزرگ در هر جهت سازگار هستند. برای ارائه اطلاعات در مورد آسیب‌های نسبی و هم‌چنین مزایا، انجام کارآزمایی‌های بسیار بزرگ‌تر از آنچه قبلا انجام شده، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عوامل القای خوراکی (آنتی استروژن‌ها (anti-oestrogens)) و تزریقی (گنادوتروفین‌ها (gonadotrophins)) تخمک‌گذاری برای افزایش تعداد تخمک‌های تولید شده توسط یک زن در هر سیکل، در درمان قدرت پائین باروری غیر قابل توجیه استفاده می‌شوند. مشخص نیست که مزایای قابل‌توجهی از یک نوع درمان نسبت به دیگری در این زمینه یا از نظر باروری (fertility) وجود دارد یا خیر.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی عوامل القای تخمک‌گذاری خوراکی در برابر تزریقی در مدیریت بالینی قدرت پائین باروری غیر قابل توجیه.

روش‌های جست‌وجو: 

برای شناسایی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده مرتبط، از راهبرد جست‌وجوی گروه اختلالات قاعدگی و قدرت پائین باروری استفاده شد.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌هایی برای گنجاندن در این مرور در نظر گرفته شدند که در آنها عوامل القای تخمک‌گذاری خوراکی با انواع تزریقی آنها در گروه‌های درمانی ایجاد شده به صورت تصادفی، با مشارکت زوج‌هایی با قدرت پائین باروری غیر قابل توجیه، مقایسه شدند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

پنج کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده، شامل 231 زوج با قدرت پائین باروری غیر قابل توجیه، پیدا شده و در این مرور گنجانده شدند. همه کارآزمایی‌ها از نظر معیارهای کیفیت، مورد ارزیابی قرار گرفتند. پیامدهای مورد مطالعه شامل بارداری، زنده‌زایی، سقط جنین، چند قلوزایی، وقوع سندرم تحریک بیش از حد تخمدان و توقف چرخه (cycle cancellation) بودند.

نتایج اصلی: 

زمانی که کارآزمایی‌هایی با مداخلات مشترک مهم کنار گذاشته شدند، هیچ تفاوت معنی‌داری در شانس دستیابی به پیامدهای مفید برای عوامل القای تخمک‌گذاری خوراکی در برابر تزریقی وجود نداشت - زنده‌زایی به ازای هر زوج (OR: 0.06؛ 95% CI؛ 0.00 تا 1.15)، بارداری به ازای هر زن (OR: 0.33؛ 95% CI؛ 0.09 تا 1.20)؛ در پیامدهای مضر نیز برای عوامل تزریقی در برابر خوراکی تفاوتی مشاهده نشد - سقط جنین (OR: 0.11؛ 95% CI؛ 0.00 تا 2.84)؛ هیچ موردی از وقوع چند قلوزایی، تحریک بیش از حد تخمدان یا چرخه‌های قطع شده به دنبال تحریک بیش از حد گزارش نشدند.

در مواردی که کارآزمایی‌هایی با مداخله مشترک، یعنی تزریق محرک گنادوتروپین جفتی انسان (که فقط در بازوی درمان با عامل القای تخمک‌گذاری تزریقی انجام شد) کنار گذاشته نشد، تفاوت معنی‌داری در شانس زنده‌زایی به ازای هر زوج به دست نیامد (OR: 0.40؛ 95% CI؛ 0.15 به 1.08). با این حال، عوامل القای تخمک‌گذاری خوراکی شانس بارداری را به ازای هر زن در مقایسه با عوامل القای تخمک‌گذاری تزریقی به‌طور قابل‌توجهی کاهش دادند (OR: 0.41؛ 95% CI؛ 0.17 تا 0.80). برای پیامدهای مضر، تفاوت معنی‌داری در شانس سقط جنین (OR: 0.61؛ 95% CI؛ 0.09 تا 4.01) و چند قلوزایی (OR: 1.08؛ 95% CI؛ 0.16 تا 7.03) برای عوامل تزریقی در برابر خوراکی وجود نداشت. هیچ داده‌ای در مورد وقوع سندرم تحریک بیش از حد تخمدان یا توقف چرخه در دسترس نبود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information