தாயிடம் இருந்து குழந்தைகளுக்கு எச்ஐவி (HIV) பரவும் ஆபத்தை குறைப்பதற்கான மருத்துவ முறைகள்

இந்த திறனாய்வு பழமைப்பட்டுப்போனதும் வழக்கொழிந்ததும் என்று கருதப்படவேண்டும். இந்த திறனாய்வுக்கு பதிலாக தயவு செய்து பின்வரும் காக்ரேன் திறனாய்வை பார்க்கவும்:

Read JS, Newell ML. Efficacy and safety of cesarean delivery for prevention of mother-to-child transmission of HIV-1. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19, Issue 4.

Wiysonge CS, Shey MS, Sterne JA, Brocklehurst P. Vitamin A supplementation for reducing the risk of mother-to-child transmission of HIV infection. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19, Issue 4.

Wiysonge CS, Shey MS, Shang JD, Sterne JA, Brocklehurst P. Vaginal disinfection for preventing mother-to-child transmission of HIV infection. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Oct 19, Issue 4.

Volmink J, Siegfried NL, van der Merwe L, Brocklehurst P. Antiretrovirals for reducing the risk of mother-to-child transmission of HIV infection. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jan 24, Issue 1.

Horvath T, Madi BC, Iuppa IM, Kennedy GE, Rutherford G, Read JS.. Interventions for preventing late postnatal mother-to-child transmission of HIV. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.

Sturt AS, Dokubo EK, Sint TT. Antiretroviral therapy (ART) for treating HIV infection in ART-eligible pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 , Issue 3 .

மேலும் நீங்கள் மேலே உள்ளவற்றில் சிலவற்றை உள்ளடக்கிய திறனாய்வை கலந்தாலோசிக்கவும் விரும்பலாம் .(2007 வெளியீடு வாயிலாக )

Bond K, Horváth T, Harvey K, Wiysonge CS, Read JS. The Cochrane Library and mother-to-child transmission of HIV: an umbrella review. Evidence-based Child Health: A Cochrane Review Journal 2007;2:4-24.

மொழிபெயர்ப்பு குறிப்புகள்: 

மொழிபெயர்ப்பு: சி.இ.பி.என்.அர் குழு

Tools
Information