Podcast: Behandlingar för snabb andning hos spädbarn (övergående takypné hos nyfödda)

Cochrane neonatal group har producerat fler än 400 översikter de senaste 20 åren och i februari 2022 publicerade de en systematisk översikt av Cochrane översikter om behandlingar för snabb andning hos spädbarn. Två av medförfattarna, Olga Romantsik och Matteo Bruschettini från Skånes universitetssjukhus i Lund, Sverige, har sammanfattat fynden från studien i en podcast på engelska. Denna har översatts och spelats in på svenska av Lea Styrmisdóttir som är forskare på Cochrane Sverige och  Rebecka Hall produktägare av RevMan Web.

- Read transcript

Lea: Cochrane neonatal group har producerat fler än 400 översikter de senaste 20 åren och i februari 2022 publicerade de en systematisk översikt av Cochrane översikter om behandlingar för snabb andning hos spädbarn. Två av medförfattarna, Olga Romantsik och Matteo Bruschettini från Skånes universitetssjukhus i Lund, Sverige, har sammanfattat fynden från studien i en podcast på engelska. Denna har översatts och spelats in på svenska av Lea Styrmisdóttir som är forskare på Cochrane Sverige och  Rebecka Hall produktägare av RevMan Web. 

Rebecka: Vi börjar med några ord om snabb andning hos spädbarn. Snabb andning kort efter födseln, eller övergående takypné hos nyfödda som det också heter, är den vanligaste formen av andnöd hos spädbarn. När tillståndet uppstår andas barnet med mer än 60 andetag per minut, samt uppvisar tecken på andningssvårigheter. Det uppstår vanligen inom två timmar efter födsel hos spädbarn som är födda efter 34 veckors graviditet och fastän tillståndet oftast förbättras utan behandling så kan det leda till pipig andning senare under uppväxten. Det är därför viktigt att granska den kunskap som finns om hur man kan behandla tillståndet och därför har man skapat den här översikten. 

Lea: Av de hundratals översikter som finns från Cochrane neonatal group är det flera som granskar olika behandlingar för övergående takypné hos nyfödda. I den här systematiska översikten har författarna sammanfattat fynden från dessa till en sammanhängande text. En översikt som den här gör det möjligt att få en bredare och mer omfattande kunskapsbild än vanliga Cochrane översikter som endast rapporterar resultat från primära studier. Genom den här översikten hoppas man kunna förbättra kunskapen kring effektiviteten och säkerheten vid olika behandlingar när de används på dessa små patienter.

Rebecka: Studien inkluderade sex Cochrane översikter. Tre av dessa utvärderade läkemedel som avlägsnar överskottsvätska från lungorna: salbutamol, epinefrin och kortikosteroider. En annan utvärderade diuretika, som främjar utsöndring av vätska från lungorna till urinen. De resterande två utvärderade effekten av att ge spädbarn mindre vätska och användning av andningsstöd utan att sätta en tub ner i lungorna. Vi kommer nu att sammanfatta resultaten för hur länge den snabba andningen pågick.     

Lea: I studien fann man att salbutamol kan minska tiden som snabb andning pågår jämfört med placebo. Studierna på epinefrin, kortikosteroider och att ge mindre vätska rapporterade inga resultat för tid med snabb andning. Resultaten är väldigt osäkra när det kommer till diuretika jämfört med placebo eller effekten av olika typer av andningsstöd utan att sätta ner en tub i lungorna jämfört med syrgas eller andra typer av andningsstöd. Vi kommer nu att sammanfatta resultaten för effekten på behovet av respiratorbehandling.

Rebecka: Det finns stora osäkerheter kring effekterna på respiratorbehandling, som är när en tub förs ner i spädbarnets lungor och en maskin hjälper dem att andas. Studierna på diuretika rapporterade inga resultat på det här utfallsmåttet. För de andra behandlingarna kan inte de existerande studierna visa någon tydlig minskning av behovet för respiratorbehandling. De kan inte heller visa att ge andningsstöd utan att föra ner en tub i lungorna eller att ge mindre vätska skulle vara fördelaktigt. Det finns alltså fortfarande många områden som det behöver forskas mer på.  

Lea: Det behövs stora randomiserade studier för att vi ska kunna få tillförlitliga bevis kring för- och nackdelarna med de här interventionerna för nyfödda barn med övergående takypné. De nya studierna behöver bedöma det kliniska förloppet vid tillståndet och det vore även bra om de kunde testa olika kombinationer av behandlingar som till exempel icke-invasivt andningsstöd tillsammans med salbutamol hos samma spädbarn. 

Rebecka: Om man vill lära sig mer om ämnet  kan man läsa översikten online på cochranelibrary.com. Där kan man söka på “overview tachypnea” och då kommer det upp en länk till översikten.

Close transcript