Długotrwałe przyjmowanie antybiotyków w regularnych odstępach czasu u chorych z rozstrzeniami oskrzeli

Wprowadzenie

Rozstrzenie oskrzeli to częste schorzenie wynikające z cyklu powtarzających się zakażeń w klatce piersiowej, które uszkadzają drogi oddechowe, czyniąc je podatnymi na dalsze zakażenia. Typowe objawy to uporczywy kaszel i wydzielanie flegmy. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie zakresu zakażenia płuc i poprawa jakości życia. Długotrwałe stosowanie antybiotyków ma na celu zapobiec ponownym zakażeniom, jednak ze względu na zwiększenie ryzyka rozwoju oporności na antybiotyki, należy się zastanowić nad zasadnością takiej terapii. Aby zmniejszyć to ryzyko, antybiotyki można przyjmować w odstępach czasowych, ale niewiele wiadomo na temat długości tych odstępów, aby wywarły jak najskuteczniejszy wpływ na organizm. Przegląd ten ułatwi osobom opracowującym wytyczne kliniczne, lekarzom i chorym z rozstrzeniami oskrzeli podjąć decyzję czy stosować antybiotyki w regularnych odstępach czasu i jaki jest najkorzystniejszy odstęp między terapiami.

Charakterystyka badań

We wrześniu 2021 r. znaleźliśmy 8 badań, w których oceniano podawanie antybiotyków w odstępach 28-dniowych, po których następowało 28-dniowe odstawienie, lub 14-dniowych, po których następowało 14-dniowe odstawienie, lub porównanie odstępów 14- i 28- dniowych przez okres do 48 tygodni. W badaniach wzięło udział 2180 dorosłych, średnia wieku wynosiła 63,6 roku. Żadne z analizowanych badań nie obejmowało dzieci.

Najważniejsze wyniki

Odstępy 14-dniowe między przyjmowaniem antybiotyków nieznacznie zmniejszyły częstotliwość występowania zakażeń w obrębie klatki piersiowej, w porównaniu z niestosowaniem antybiotyków. Nie stwierdzono takich korzyści w przypadku stosowania odstępów 28-dniowych, ale u badanych rzadziej występowały ciężkie zakażenia dróg oddechowych. Ogólnie rzecz biorąc, oporność na antybiotyki występowała ponad 2-krotnie częściej u osób je stosujących, niezależnie od długości odstępów czasu między kolejnymi dawkami. Nie stwierdzono znamiennej różnicy między grupami pod względem ryzyka poważnych niepożądanych skutków ubocznych, takich jak zgon lub hospitalizacja, innych aspektów dotyczących funkcjonowania płuc lub jakości życia związanej ze zdrowiem. Badania objęły wystarczającą liczbę osób, aby ocenić korzyści i bezpieczeństwo leczenia.

Wiarygodność danych naukowych

Generalnie, badania uwzględnione w przeglądzie były dobrej jakości. Zaufanie do jakości danych naukowych dotyczących częstości występowania zakażeń w obrębie klatki piersiowej i oporności na antybiotyki było umiarkowane lub wysokie.

Wnioski

Ogólnie rzecz biorąc, u osób dorosłych, u których często występują zakażenia dróg oddechowych, długotrwałe podawanie antybiotyków w odstępach 14-dniowych nieznacznie redukuje częstość występowania tych zakażeń i zwiększa oporność na antybiotyki. Stwierdziliśmy niewielką różnicę pod względem liczby zmarłych, hospitalizowanych oraz tych, u których obserwowano inne poważne problemy. Korzyści i bezpieczeństwo tego typu leczenia u dzieci nie są zbadane.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Oksana Młynko, Redakcja: Katarzyna Hrycko, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information