Paracetamol w bólu krzyża

Pytanie badawcze

Celem przeglądu jest ocena na ile korzystne jest działanie paracetamolu w nieswoistym bólu dolnego odcinka kręgosłupa (LBP - z ang. low back pain - przyp. tłum.). Niespecyficzny LBP to ból krzyża, który nie jest związany z rozpoznaną chorobą lub konkretną przyczyną.

Wprowadzenie

Paracetamol jest jednym z leków najczęściej przepisywanych osobom z LBP, jest także zalecany w wytycznych praktyki klinicznej, które wydaje się w celu wsparcia postępowania klinicznego w rożnych chorobach. Jednak ostatnio opublikowane dane naukowe podważają jego skuteczność.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2015 r.

Charakterystyka badań

Włączyliśmy do niniejszego przeglądu dwa badania z udziałem łącznie 1785 uczestników u których ból pleców wystąpił nagle i w ostatnim czasie (ostry ból pleców). Większość osób, których dane uwzględniono w przeglądzie była w średnim wieku (90%) i uczestniczyła w jednym z badań klinicznych, które dotyczyło ostrego bólu pleców. W obydwóch badaniach oceniano stosowanie paracetamolu w porównaniu do placebo (które nie zawierało żadnej substancji czynnej mogącej działać jako lek). Uczestników obserwowano przez okres od jednego dnia do 12 tygodni. Główne wyniki jakie ocenialiśmy to ból i niesprawność; uwzględniliśmy również: jakość życia, łatwość wykonywania aktywności dnia codziennego, nieprzyjemne i niepożądane skutki uboczne, subiektywną ocenę powrotu do zdrowia, jakość snu, przyjmowanie leku zgodnie z zaleceniami oraz konieczność zastosowania doraźnego leku, gdyż paracetamol nie zadziałał. Połączyliśmy wyniki z jednego badania w jedną analizę (meta-analiza), w której porównywano paracetamol z placebo; drugie badanie nie zostało włączone do analizy, ponieważ nie opisywało wyników dla placebo.

Główne wyniki i jakość danych naukowych

Znaleźliśmy dane wysokiej jakości wskazujące, że paracetamol (4 g dziennie) nie jest skuteczniejszy niż placebo w łagodzeniu ostrego LBP zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Również nie wykazano przewagi paracetamolu nad placebo w pozostałych badanych aspektach, takich jak jakość życia i jakość snu. U około jednej na pięć osób wystąpiły działania niepożądane, choć niektóre były poważne, nie było różnicy pomiędzy grupą leczoną a kontrolną. Ze względu na to, że większość badanych uczestników stanowili ludzie w średnim wieku, nie możemy być pewni, czy otrzymane wyniki byłyby podobne w innej grupie wiekowej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information