Aparaty słuchowe u dorosłych z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu stosowania aparatów słuchów na codzienne życie u pacjentów z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu. Nasze zainteresowania obejmowały: (1) zdolność uczestniczenia w sytuacjach życia codziennego, (2) ogólną jakość życia związaną ze zdrowiem, (3) możliwość słyszenia innych osób oraz (4) działania niepożądane, takie jak: ból lub nadmierna ekspozycja na hałas.

Wprowadzenie

U dorosłych często występuje niedosłuch, dlatego osobom tym proponuje się stosowanie aparatów słuchowych. Urządzenia te wzmacniają natężenie dźwięku oraz mogą poprawiać jego czystość, przez co dźwięk jest lepiej słyszalny. Głównym celem protez słuchowych jest zmniejszenie następstw niedosłuchu oraz poprawa zdolności pacjenta w uczestniczeniu w życiu codziennym. Mimo, iż aparaty słuchowe stanowią najczęściej stosowaną technologię medyczną u pacjentów z ubytkami słuchu, nie ustalono jednoznacznie, na ile ich stosowanie jest korzystne.

Charakterystyka badań

Dane naukowe obejmują okres do 23 marca 2017 r. Odnaleźliśmy pięć badań klinicznych obejmujących 825 dorosłych z łagodnym lub umiarkowanym niedosłuchem, które było losowo przydzielane do grupy korzystającej z aparatów słuchowych lub do grupy stosującej protezy placebo lub nie korzystającej z aparatów. Badania objęły osoby starsze ze średnią wieku w poszczególnych badaniach od 69 do 83 lat. Okres obserwacji wyniósł od sześciu tygodni do sześciu miesięcy.

Główne wyniki

W trzech badaniach klinicznych wykazano, że stosowanie protez słuchowych u dorosłych osób z niedosłuchem bardzo korzystnie wpływa na poprawę zdolności pacjenta do uczestnictwa w życiu codziennym. Aparaty słuchowe mają niewielki korzystny wpływ na ogólną jakość życia związaną ze zdrowiem, w tym na samopoczucie fizyczne, społeczne, emocjonalne, jak i psychiczne oraz w istotny sposób poprawiają zdolność chorego do słyszenia innych osób.

Tylko w jednym badaniu podjęto próbę oceny skutków niepożądanych związanych ze stosowaniem protez słuchu. W badaniu tym nie odnotowano jakichkolwiek działań niepożądanych.

Jakość danych naukowych

W naszej ocenie dane naukowe dotyczące wpływu stosowania aparatów słuchowych na poprawę zdolności pacjenta do uczestniczenia w życiu codziennym, ogólną jakość życia związaną ze zdrowiem oraz lepsze słyszenia mają umiarkowaną jakość. Oznacza to, że jesteśmy dostatecznie pewni, iż opisane korzyści płynące ze stosowania protez słuchowych występują w rzeczywistości, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że w dalszych badaniach wielkość tego efektu może być inna. Jakość dowodów dotyczących działań niepożądanych oceniono na bardzo niską , gdyż zostały opisane tylko w jednym małym badaniu.

Wnioski

Stosowanie aparatów słuchowych u osób dorosłych z łagodnym lub umiarkowanym niedosłuchem wiąże się z poprawą zdolności pacjenta do uczestniczenia w życiu codziennym, ogólnej jakości życia związanej ze zdrowiem oraz słyszenia innych osób. Protezy słuchowe stanowią skuteczne rozwiązanie dla pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym ubytkiem słuchu, którzy poszukują pomocy z tego powodu. W przyszłych badaniach należy spójnie oceniać korzyści ze stosowania aparatów słuchowych oraz raportować wyniki oddzielnie dla różnych grup wiekowych, płci, stopnia ubytku słuchu oraz typu protez.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Pelczarska Redakcja: Piotr Sawiec, Małgorzata Kołcz

Tools
Information