Czy wprowadzone urzędowo zakazy palenia tytoniu pomagają w rzuceniu nałogu?

Od czasu kiedy niektóre państwa zakazały palenia w miejscach publicznych w 2004 roku nastąpiło zmniejszenie biernego narażenia na dym tytoniowy (palenie bierne, pod wpływem dymu z papierosów wypalanych przez osoby trzecie), a zdrowie palaczy i osób niepalących poprawiło się. Narażenie na dym tytoniowy może zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania i zgonu, dlatego szereg międzynarodowych organizacji zdrowotnych wspiera wprowadzanie metod, których celem jest zmniejszenie narażenia na tytoń i palenie bierne, w tym zakazów palenia.

W badaniach wykazano, że wdrażanie programów wspomagających palących pracowników w zaprzestaniu palenia tytoniu w miejscach pracy było skuteczne. Programy takie mogą obejmować zapewnianie dostępu do nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) oraz poradnictwo i wsparcie, aby pomóc palaczom rzucić nałóg. Jednak nie wiadomo, czy stosowanie strategii, które wspierają zaprzestanie palenia w instytucjach jest skuteczne. Chociaż zakaz palenia tytoniu wprowadzono w wielu miejscach publicznych, to nie zostało ono zabronione we wszystkich z nich. Palenie jest dozwolone w niektórych organizacjach związanych ze zdrowiem, na uczelniach oraz w więzieniach.

Charakterystyka badania

Szukaliśmy badań, w których dokonano oceny czy wprowadzanie zasad dotyczących palenia tytoniu lub zakazów palenia w szpitalach, na uczelniach lub w więzieniach ograniczyło bierne narażenie na dym tytoniowy i pomogło palaczom zerwać z nałogiem. Badania mogły być opublikowane w każdym języku. Konieczne było, aby podano w nich informacje na temat stanu zdrowia i palenia tytoniu przed wprowadzeniem zasad dotyczących palenia lub zakazu palenia tytoniu oraz przez co najmniej 6 miesięcy po ich wprowadzeniu. Do przeglądu włączyliśmy 17 badań. W dwunastu badaniach dane naukowe pochodziły ze szpitali, w trzech badaniach z więzień, a w dwóch - z uczelni. Dowody są aktualne do czerwiec 2015 r.

Główne wyniki

Zebraliśmy razem wyniki jedenastu spośród włączonych badań, które obejmowały 12 485 osób i stwierdziliśmy, że zakazanie palenia w szpitalach i na uczelniach zwiększyło liczbę podejmowanych prób zaprzestania palenia tytoniu i ograniczyło liczbę palaczy. Po wprowadzeniu zasad dotyczących palenia tytoniu oraz zakazów palenia w więzieniach nastąpiło zmniejszenie liczby osób, które zmarły z powodu chorób tytoniozależnych oraz zmniejszenie narażenia na dym tytoniowy w otoczeniu, jednak nie odnaleziono danych naukowych dotyczących zmniejszenia częstości palenia tytoniu.

Jakość danych naukowych

Nie odnaleźliśmy żadnych odpowiednich badań wysokiej jakości, które moglibyśmy włączyć do przeglądu. Przeprowadzone w przyszłości wysokiej jakości badania mogą zmienić te wnioski, nie ma możliwości wyciągnięcia jednoznacznych wniosków na podstawie aktualnych danych naukowych. Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań, aby móc ocenić efekty wdrażania zakazów i zasad dotyczących palenia tytoniu w tych istotnych warunkach.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information