Witamina D w zapobieganiu napadom astmy

Pytanie badawcze

Czy witamina D zapobiega napadom astmy i/lub poprawia kontrolę objawów astmy?

Wprowadzenie

Małe stężenie witaminy D (witaminy słońca) we krwi wiązano z większym ryzykiem wystąpienia napadów astmy u dzieci i dorosłych chorych na tę chorobę. Przeprowadzono kilka badań klinicznych, w których oceniano czy suplementacja witaminy D może zapobiegać napadom astmy oraz poprawiać kontrolę objawów astmy u dzieci i dorosłych. Jednak do tej pory nie oceniono łącznie wyników pochodzących z badań naukowych o najbardziej wiarygodnej metodologii.

Włączone badania kliniczne

W wyniku wyszukiwania przeprowadzonego do stycznia 2016 r. włączyliśmy 7 badań klinicznych, które objęły 435 dzieci i 2 badania obejmujące 658 dorosłych. Spośród nich, jedno badanie obejmujące 22 dzieci oraz dwa badania z udziałem 658 dorosłych włączono do analizy dotyczącej oszacowania częstości występowania ciężkich napadów astmy. Czas trwania badań wynosił od 4 do 12 miesięcy a większość uczestników stanowili chorzy na łagodną lub umiarkowaną astmę. We wszystkich badaniach porównywano witaminę D i placebo.

Główne wyniki

Osoby przyjmujące witaminę D doświadczały rzadszych napadów astmy, podczas których konieczne było podanie doustnych glikokortykosteroidów. Przeciętna liczba napadów w ciągu roku zmniejszyła się z 0,44/os. do 0,28/os. w grupie chorych przyjmujących witaminę D (dane naukowe wysokiej jakości). Suplementacja witaminy D zmniejszyła ryzyko zgłoszenia się do szpitala z powodu ostrego napadu astmy z 6/100 do około 3/100 (dane naukowe wysokiej jakości).

Suplementacja witaminy D miała niewielki wpływ, lub nie poprawiała czynności płuc lub nasilenia codziennych objawów astmy (dane naukowe wysokiej jakości). Stwierdziliśmy, że suplementacja witaminy D w dawkach, które stosowano w analizowanych badaniach, nie zwiększała ryzyka wystąpienia poważnych objawów niepożądanych (dane naukowe umiarkowanej jakości).

Wszystkie powyższe wyniki pochodzą z badań wysokiej jakości.

Wnioski

Odnaleziono dane naukowe wskazujące, że suplementacja witaminy D wykazuje pewne działanie ochronne przed ciężkimi napadami astmy u dorosłych z astmą lekką lub umiarkowaną. W celu sformułowania ostatecznych zaleceń klinicznych dotyczących suplementacji witaminy D konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań wśród dzieci i dorosłych, którzy często doświadczają ciężkich napadów astmy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information