Zajęcia personalizowane dla chorych na demencję w opiece długoterminowej

Jakie są korzyści z zajęć dostosowanych do zainteresowań i preferencji chorych na demencję mieszkających w domach opieki

Co analizowano w niniejszym przeglądzie?

Chorzy na demencję, mieszkający w domach opieki lub ośrodkach opiekuńczo-leczniczych często nie mają zapewnionych zajęć. Dostępne formy aktywności mogą być dla nich mało interesujące. Jeśli chory na demencję ma możliwość uczestniczenia w zajęciach, które odpowiadają jego osobistym zainteresowaniom i preferencjom, może to prowadzić do poprawy jakości życia, zmniejszenia zachowań określanych jako pobudzenie (takich jak niepokój lub agresja) oraz mieć inne pozytywne skutki.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Naszym celem było zbadanie efektów oferowania chorym na demencję, mieszkającym w domach opieki, zajęć dostosowanych do ich osobistych zainteresowań. Niniejszy przegląd jest aktualizacją naszego poprzedniego przeglądu z 2018 r.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których chorym na demencję oferowano program aktywności oparty na ich indywidualnych zainteresowaniach (grupa eksperymentalna, badana) i porównywano je z innymi uczestnikami, którym nie oferowano takich zajęć (grupa kontrolna).

Znaleźliśmy 11 badań, w których uczestniczyło 1071 chorych na demencję, mieszkających w domach opieki. 10 badań stanowiły badania z randomizacją (RCT), co oznacza, że uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy eksperymentalnej albo do grupy kontrolnej. W jednym badaniu nie zastosowano losowego przydziału osób do grup, co niesie za sobą zwiększone ryzyko wystąpienia błędu systematycznego w uzyskanych wynikach. Wszyscy pacjenci charakteryzowali się umiarkowaną lub ciężką demencją i prawie wszyscy przejawiali pewnego rodzaju trudne zachowania podczas badania. Czas trwania badań wahał się od 10 dni do 9 miesięcy. We wszystkich badaniach uczestnicy przydzieleni do grupy eksperymentalnej mieli indywidualny plan zajęć. Większość zajęć odbywała się w specjalnych sesjach prowadzonych przez przeszkolony personel, ale w 2 badaniach personel pielęgniarski lub członkowie rodziny zostali przeszkoleni, aby zapewnić zajęcia podczas codziennej rutynowej opieki (personel pielęgniarski) lub podczas wizyt (członkowie rodziny). Rodzaj aktywności nie różnił się istotnie pomiędzy poszczególnymi badaniami, stwierdzono jednak różnice w czasie trwania sesji i ich liczbie w ciągu tygodnia.

W 5 badaniach osoby z grupy kontrolnej objęte były standardową opieką dostępną w zakładzie opiekuńczym, w 5 innych pacjenci przydzieleni do grupy kontrolnej uczestniczyli w zajęciach, których nie dobierano indywidualnie, w jednym badaniu występowały oba typy grup kontrolnych.

Co udało nam się ustalić?

Jakość badań oraz sposób raportowania danych były zróżnicowane, co wpłynęło na nasze zaufanie w odniesieniu do wyników. Oferowanie indywidualnie dobranego programu zajęć chorym na demencję mieszkającym w domach opieki może nieznacznie zmniejszyć objawy pobudzenia. W 2 badaniach członkowie personelu oceniali jakość życia chorych, ale oferowanie tych zajęć ma niewielki lub żaden wpływ na jakość życia. Tylko w 2 badaniach analizowano działania niepożądane związane z zastosowanym planem zajęć, żadnego takiego działania nie zgłoszono.

Indywidualny plan zajęć ma niewielki lub żaden wpływ na redukcję negatywnych emocji ujawnianych przez uczestników badania. Nie mogliśmy wyciągnąć wniosków na temat wpływu na pozytywne emocje uczestników, ich nastrój, zaangażowanie (bycie zaangażowanym w to, co dzieje się wokół nich) czy jakość snu, ponieważ w niektórych badaniach nie zastosowano odpowiednich metod do ich zbadania. W badaniach nie oceniano wpływu interwencji na liczbę przyjmowanych leków, a także efektów w odniesieniu do opiekunów.

Stwierdziliśmy, że zajęcia aktywizujące dla osób z umiarkowaną lub głęboką demencją żyjących w domach opieki mogą pomóc w łagodzeniu zaburzeń zachowania związanych z tą chorobą.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nasze zaufanie do wyników było ograniczone ze względu na niewielką liczbę badań oraz dlatego, że nie zawsze zastosowano najbardziej odpowiednie metody do przeprowadzenia badań. Na przykład w niektórych badaniach nie było jasne, czy uczestników przydzielano do grup w sposób losowy.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Ten przegląd stanowi aktualizację naszego poprzedniego przeglądu, a dane naukowe są aktualne do 15 czerwca 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Adam Gędek Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information