Wpływ kakao na ciśnienie krwi

Pytanie badawcze

W niniejszym przeglądzie oceniliśmy wpływ codziennego spożywania produktów zawierających kakao na ciśnienie krwi u dorosłych w okresie co najmniej dwóch tygodni. Znaleźliśmy 35 badań, obejmujących 40 porównań interwencji.

Wprowadzenie

Gorzka czekolada i wyroby z kakao są bogate w związki chemiczne zwane flawanolami. Flawanole są interesującymi związkami, ponieważ mogą przyczynić się do obniżenia ciśnienia krwi, znanego czynnika ryzyka chorób układu krążenia (choroby serca i naczyń krwionośnych). Uważa się, że te właściwości flawanoli są związane z rozszerzeniem naczyń krwionośnych wywołanym przez tlenek azotu.

Charakterystyka badania

Włączone badania były krótkie, trwające głównie od 2 do 12 tygodni, a tylko jedno trwało 18 tygodni. Obejmowały one 1804, głównie zdrowych, dorosłych uczestników. W grupie otrzymującej aktywną interwencję organizatorzy badań zapewniali uczestnikom od 30 do 1218 mg flawanoli (średnio 670 mg), w 1,4 do 105 gramach produktów kakaowych dziennie. Siedem badań zostało sfinansowanych przez firmy komercyjne, które były zainteresowane wynikami badań i raportowane tam wyniki były nieco większe, co wskazuje na możliwe przeszacowanie wyniku. Dane naukowe są aktualne do listopada 2016 r.

Główne wyniki

Wyniki metaanalizy dla 40 porównań terapii wykazały małe, ale statystycznie istotne obniżenie ciśnienia krwi (skurczowego i rozkurczowego) o 1,8 mm Hg. Ten niewielki spadek ciśnienia tętniczego krwi może uzupełniać inne formy leczenia i może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka choroby sercowo-naczyniowej.

Oceniliśmy czy ciśnienie krwi uczestników na początku badania, ich wiek, świadomość przydzielenia do grupy (aktywna interwencja lub kontrola), zawartość flawanoli stosowanych w grupie kontrolnej lub długość badania mogłyby stanowić wytłumaczenie różnic pomiędzy badaniami. Choć wartość ciśnienia krwi (wysokie ciśnienie krwi lub normalne ciśnienie krwi) jest prawdopodobnym czynnikiem wpływającym na wielkość efektu wywieranego przez kakao na ciśnienie krwi, wpływ innych czynników musi zostać potwierdzony lub odrzucony w dalszych badaniach.

Działania niepożądane obejmujące dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i niechęć do produktu ocenianego w badaniu odnotowano jedynie u 1% pacjentów w grupie przyjmującej kakao, i u 0,4% pacjentów w grupach kontrolnych.

Ponadto, potrzebne są badania o dłuższym okresie obserwacji w celu wyjaśnienia, czy regularne spożywanie wyrobów kakaowych bogatych we flawonole ma korzystny wpływ na ciśnienie krwi i układ sercowo-naczyniowy w dłuższej perspektywie, a także czy istnieją jakiekolwiek potencjalnie działania niepożądane związane z długotrwałym, codziennym spożywaniem wyrobów kakaowych.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych w przedstawianym przeglądzie została oceniona jako umiarkowana. Nie odnaleźliśmy żadnych badań z randomizacją , w których oceniano długoterminowy wpływ codziennego spożywania produktów kakaowych na ciśnienie krwi, a ponadto brakowało badań, w których oceniano wpływ interwencji na konsekwencje zdrowotne związane z wysokim ciśnieniem krwi, takie jak zawał serca czy udar mózgu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information