Baklofen w alkoholowym zespole abstynencyjnym

Pytanie badawcze

Celem niniejszego przeglądu była ocena skuteczności i bezpieczeństwa baklofenu w leczeniu alkoholowego zespołu odstawiennego (AWS; alcohol withdrawal syndrome; przyp. tłum.) u osób uzależnionych od alkoholu.

Wprowadzenie

AWS jest stanem niebezpiecznym i zagrażającym życiu, który zazwyczaj dotyka osoby uzależnione w momencie zaprzestania lub ograniczenia spożywania alkoholu. Wykazano, że lek o nazwie baklofen może być skuteczny w zmniejszaniu objawów ciężkiego AWS u osób cierpiących na alkoholizm. Leczenie baklofenem jest łatwe do prowadzenia i nie wywołuje żadnych istotnych skutków ubocznych. Niniejszy przegląd jest aktualizacją oryginalnego przeglądu Cochrane opublikowanego w 2015 i zaktualizowanego w 2017 r.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do czerwca 2019 roku.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy naukowe bazy danych w celu odnalezienia badań klinicznych, w których porównywano baklofen i placebo (leczenie pozorowane) lub inny lek potencjalnie skuteczny u osób z AWS. Do przeglądu włączyliśmy 4 badania z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej badanych grup) obejmujące łącznie 189 uczestników. Jedno badanie z USA porównywało baklofen z placebo podawany w ciągu co najmniej 72 godzin. Uczestnikami byli głównie mężczyźni, średnia wieku wynosiła 31 lat. W dwóch badaniach z udziałem 85 uczestników porównano baklofen z diazepamem (lekiem uspokajającym) stosowany przez 10 kolejnych dni lub przez 10 dni podczas hospitalizacji z możliwością wypisu ze szpitala między 10. a 15. dniem. W jednym z badań porównano baklofen z chlordiazepoksydem podawanym przez dziewięć dni, w których wszystkimi 60 uczestnikami byli mężczyźni w średnim wieku 38 lat. Żadne z badań nie raportowało konfliktu interesów. Badanie Addolorato 2006 było finansowane przez Associazione Ricerca in Medicina, Włochy. Badanie Girish 2016 było finansowane przez KIMS Hospital and Research Centre (Bangalore, Indie). Badanie Jhanwar 2014 nie raportowało źródła finansowania. Badanie Lyon 2011 było finansowane przez Duluth Clinic Foundation (MN, USA).

Kluczowe wyniki

W żadnym z włączonych badań nie oceniono głównych wyników przeglądu, tj. napadów alkoholowych (drgawek), delirium po odstawieniu alkoholu (zdezorientowanego myślenia i świadomości) ani głodu alkoholowego. Nie jesteśmy pewni, czy baklofen wpływa na poprawę objawów odstawiennych oraz zmniejsza efekty uboczne w porównaniu z placebo lub innymi lekami, ponieważ jakość danych naukowych była bardzo niska.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych pochodzących z badań była bardzo niska a wyniki należy interpretować z dużą ostrożnością. Niezbędne jest przeprowadzenie w przyszłości dobrze zaprojektowanych, podwójnie zaślepionych (uczestnicy oraz badacze nie wiedzą, które leczenie jest stosowane aż do czasu zebrania wyników) badań z randomizacją obejmujących dużą liczbę uczestników, które pozwolą ocenić jaka jest skuteczność i tolerancja baklofenu u osób z AWS.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information