Porównanie techniki aktywnego cyklu oddechowego (ACBT) z innymi metodami oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny u osób z mukowiscydozą

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych dotyczących wpływu techniki aktywnego cyklu oddechowego (ACBT; sposób kontrolowanego oddychania mający na celu usunięcie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny - przyp. tum.) w porównaniu z innymi metodami oczyszczania dróg oddechowych, u chorych na mukowiscydozę.

Wprowadzenie

U chorych na mukowiscydozę częste są przewlekłe infekcje, a powtarzające się zakażenia mogą powodować uszkodzenie płuc oraz inne choroby. Osoby chore na mukowiscydozę stosują metody oczyszczania dróg oddechowych, aby usunąć wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych i poprawić czynność płuc. Technika aktywnego cyklu oddechowego łączy w sobie trzy metody oddychania, aby rozluźnić i usunąć wydzielinę. Przegląd ten jest aktualizacją wcześniej opublikowanego przeglądu.

Data wyszukiwania

Dane są aktualne do 25 kwietnia 2016 r.

Charakterystyka badań

Spośród 19 badań porównujących technikę aktywnego cyklu oddechowego z innymi metodami oczyszczania dróg oddechowych, włączonych do przeglądu, jedynie pięć badań (192 uczestników) prezentowało wyniki, które można było włączyć do analizy. W każdym z pięciu badań porównywano różne techniki: technikę aktywnego cyklu oddechowego porównano z drenażem autogenicznym, urządzeniami do oscylacji dróg oddechowych, zabiegami oscylacji ścian klatki piersiowej z dużą częstotliwością, techniką dodatniego ciśnienia wydechowego i konwencjonalną fizjoterapią klatki piersiowej. Większość badań trwała jeden dzień, były także dwa badania, które trwały od roku do trzech lat. Uczestnicy badania byli w wieku od 6 do 63 lat, a większość badanych (63%) stanowili mężczyźni.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy dane naukowe wskazujące, że technika aktywnego cyklu oddechowego przynosi podobne efekty jak inne metody leczenia, pod względem: jakości życia, indywidualnych preferencji, tolerancji wysiłku, czynności płuc, wagi plwociny, saturacji tlenem oraz liczby zaostrzeń płucnych. Nie byliśmy w stanie wykazać, że jedna z technik była lepsza od innych. Niezbędne są dłuższe badania, aby lepiej ocenić skutki stosowania techniki aktywnego cyklu oddechowego w odniesieniu do wyników istotnych dla chorych na mukowiscydozę, takich jak jakość życia oraz indywidualne preferencje.

Jakość danych naukowych

Wiele z włączonych badań nie zawierało wystarczająco szczegółowych informacji o metodologii, aby można było ocenić ryzyko błędów systematycznych, które mogły mieć wpływ na wyniki. W wielu badaniach nie opisywano w jaki sposób decydowano o przydzieleniu uczestników do poszczególnych grup, brakowało również informacji czy osoby przydzielające do grup i osoby oceniające wyniki nie wiedziały do której grupy przydzielono poszczególnych uczestników (tzw. utajnienie przydziału losowego i zaślepienie - przyp. tłum.). Większości badań przeprowadzono u układzie naprzemiennym (uczestnicy otrzymują jedną metodę leczenia a następnie drugą), jednak często brakowało informacji odnośnie czasu jaki upływał pomiędzy różnymi interwencjami. Ze względu na możliwość wpływu pierwszej interwencji na wyniki kolejnej, do niniejszego przeglądu włączono jedynie wyniki dotyczące wyłącznie stosowania pierwszej interwencji. W wielu z analizowanych badań nie podawano wyników oddzielnie dla pierwszej interwencji, przez co wyniki tych badań nie zostały włączone do niniejszego przeglądu.

Wszyscy uczestnicy wiedzieli do jakiej grupy interwencji byli przydzieleni (nie jest możliwe zatajenie stosowania różnych technik fizjoterapii). Może to mieć istotny wpływ na wyniki niektórych wyników ocenianych przez uczestnika badania, takich jak jakość życia, indywidualne preferencje lub tolerancję wysiłku, ale jest mało prawdopodobne, aby mogło mieć wpływ na bardziej obiektywne wyniki, takie jak czynność płuc.

W większości badań obserwowano uczestników przez okres krótszy niż jeden miesiąc a wyniki zebrano od większości uczestników, którzy zostali włączeni do badania. W dwóch z trzech dłużej trwających badań, ponad 10% uczestników zrezygnowało z udziału. Jeśli odsetek osób, które zrezygnowały z udziału w badaniu nie był podobny w poszczególnych grupach interwencji, mogło to wpłynąć na wyniki tego badania.

W ponad połowie badań sprawdzano czy uczestnicy stosowali metodę oczyszczania wydzieliny z dróg oddechowych jaka została im przydzielona. W większości badań podano wyniki dla wszystkich zaplanowanych do oceny efektów leczenia.

Wnioski z danych otrzymanych w przeglądzie były ograniczone, gdyż w niewielu badaniach porównywano te same interwencje. Ponadto nie było zbyt wielu badań o długim okresie obserwacji, a włączone badania nie raportowały wystarczających danych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny