Szczepionka zawierająca paliwizumab w zapobieganiu zakażeniu RSV (syncytialnym wirusem oddechowym) u dzieci z mukowiscydozą

Cel przeglądu

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących efektów szczepienia dzieci chorych na mukowiscydozę szczepionką z paliwizumabem celem zapobiegania RSV.

Wprowadzenie

Syncytialny wirus oddechowy często powoduje infekcje płuc u niemowląt i dzieci. Chociaż większość przypadków zachorowań dzieci nie jest poważna to dzieci z mukowiscydozą mogą być bardziej narażone na ciężkie infekcje płuc wywołane wirusem. W sezonie występowania wirusów układu oddechowego, dzieci z mukowiscydozą częściej wymagają hospitalizacji i doświadczają pogorszenia czynności płuc w porównaniu z dziećmi, które nie chorują na mukowiscydozę. Paliwizumab ( Synagis® ) to szczepionka, która, jak wykazano, zmniejsza liczbę hospitalizacji z powodu syncytialnego wirusa oddechowego (RSV) w niektórych populacjach wysokiego ryzyka. Paliwizumab podaje się raz na miesiąc przez pięć miesięcy każdego roku, rozpoczynając przed sezonem zachorowań na syncytialnego wirusa oddechowego. Nie wiadomo jeszcze, jak skuteczna i bezpieczna jest ta szczepionka u dzieci z mukowiscydozą. Szukaliśmy badań klinicznych z randomizacją (w których dzieci są losowo przydzielane do różnych grup leczenia porównywanych między sobą), w których szczepienia paliwizumabem były porównywane z inną terapią profilaktyczną lub z brakiem terapii profilaktycznej u dzieci z mukowiscydozą.

Data wyszukiwania

Dane naukowe są aktualne do 05 maja 2016 r.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy jedno badanie z udziałem 186 uczestników (niemowląt z mukowiscydozą w wieku do dwóch lat), które przeprowadzono w 40 ośrodkach w USA.

Główne wyniki

Jedno niemowlę (z 92), które otrzymało paliwizumab i jedno niemowlę (z 94), które otrzymało placebo, zostało przyjęte do szpitala z powodu zakażenia syncytialnym wirusem oddechowym. Żadne niemowlę nie zmarło. Ogólnie rzecz biorąc, liczba działań niepożądanych w grupie otrzymującej paliwizumab była podobna do tej w grupie placebo. Nie zgłoszono żadnych ciężkich działań niepożądanych związanych ze szczepionką. W dłuższym okresie (12 miesięcy) przyrost masy ciała i liczba zakażeń Pseudomonas aeruginosa (powszechna infekcja bakteryjna w mukowiscydozie) były podobne w obu grupach.

Ograniczeniem wszystkich tych ustaleń jest to, że zidentyfikowaliśmy tylko jedno badanie. Konieczne są dalsze badania nad zastosowaniem szczepionki zawierającej paliwizumab u dzieci z mukowiscydozą.

Jakość danych naukowych

Uważamy, że istniało niskie ryzyko, że było wiadomo, do której z grup zostanie przydzielony kolejny uczestnik, chociaż nie było jasne, w jakim porządku byli oni dobierani. Uznaliśmy również, że uczestnicy i personel badawczy byli wystarczająco zaślepieni, aby uniknąć błędów systematycznych i że jest mało prawdopodobne, aby jakiekolwiek brakujące dane mogły wpłynąć na wyniki badania. Mieliśmy jednak obawy dotyczące błędu systematycznego wynikającego z wybiórczego raportowania (przedstawiono podsumowania, ale bez danych) oraz faktu, że to wspierane przez przemysł badanie nie zostało opublikowane w postaci pełnego raportu w recenzowanym czasopiśmie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kosowska Redakcja: Małgorzata Maraj

Tools
Information