Terapia relaksacyjna w zapobieganiu i leczeniu przedwczesnego porodu

Przedwczesny poród, przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, może mieć wpływ na czas przeżycia i zdrowie dziecka. Negatywne konsekwencje przedwczesnego porodu dla dziecka obejmują: zespół zaburzeń oddechowych, infekcje, wrodzone wady serca i problemy z termoregulacją. Stres psychiczny kobiety w czasie ciąży może być predyktorem przedwczesnego porodu. Badaliśmy skuteczność relaksacji lub technik kontroli ciała przez umysł, takich jak: medytacja, masaż, joga, refleksologia, ćwiczenia oddechowe, wizualizacje, muzykoterapia i aromaterapia, itp. w zapobieganiu lub leczeniu przedwczesnego porodu. Przeszukaliśmy literaturę medyczną pod kątem badań klinicznych i znaleźliśmy 11 badań z randomizacją (badania, wktórych uczestników przydziela się do grupy badanej i kontrolnej losowo - przyp. tłum.), które spełniały kryteria włączenia. Włączyliśmy 11 badań obejmujących 833 losowo przydzielonych kobiet, jednakże prawie wszystkie wyniki, które przedstawiliśmy opierają się na pojedynczych badaniach z małą liczbą uczestników. Połączenie wyników w celu dokonania jakiejkolwiek metaanalizy (łacznej analizy wyników - przyp. tłum.) było niemożliwe, gdyż każde badanie oceniało odmienne formy relaksacji oraz różne porównania. Siedem badań dotyczyło zapobiegania przedwczesnemu porodowi oraz pięć badań oceniało leczenie przedwczesnego porodu, a informacje w badaniach były niewystarczające. W niniejszym przeglądzie nie jest możliwe sformułowanie żadnych jednoznacznych wniosków. Na podstawie jednego badania stwierdzno, że w przypadku kobiet, u których nie doszło do przedwczesnego porodu, terapia relaksacyjna (samodzielnie lub w połączeniu ze standardowym leczeniem) zmniejszała stres u matek w porównaniu z rutynową opieką prenataln i wiązała się z większą masą urodzeniową noworodków i mniejszą liczbą cesarskich cięć. W grupie kobiet przedwcześnie rodzących, nie znaleziono danych naukowych wskazujących na korzyści lub też szkody ocenianej interwencji. W celu oceny efektów terapii relaksacyjnych w zapobieganiu i leczeniu przedwczesnego porodu niezbędne są bardziej rygorystyczne badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information