Rutynowe przedoperacyjne badania medyczne u chorych poddawanych operacji zaćmy

Jaki jest cel tego przeglądu?
Celem tego przeglądu Cochrane było ustalenie, czy konieczne jest przeprowadzenie badań medycznych przed operacją zaćmy.

Główne przesłanie
Przeprowadzenie rutynowych badań przedoperacyjnych w porównaniu z przeprowadzeniem wybranych badań lub ich nieprzeprowadzeniem nie zmniejszyło ryzyka wystąpienia medycznych zdarzeń niepożądanych w czasie lub po operacji zaćmy.

Co badano w ramach tego przeglądu?
Operacyjne leczenie zaćmy jest powszechnie stosowane, a w celu zwiększenia częstości przeprowadzanych operacji przeznacza się na nie znaczne środki zarówno w krajach o niskim, jak i o średnim dochodzie. Przy obecnej liczbie wykonywanych operacji zaćmy oraz przewidywanym w przyszłości jej zwiększeniu, ważne jest, aby móc zoptymalizować bezpieczeństwo tego typu zabiegów, ale także ich opłacalność . Większość przypadków zaćmy wiąże się z wiekiem, dlatego też tego typu operacje wykonuje się u osób starszych, u których występują także inne choroby, w tym inne choroby oczu. Dzięki przedoperacyjnym badaniom medycznym te choroby prawdopodobnie zostaną wykryte, ale dyskusyjne jest, czy ich wykrycie powinno stanowić przeciwwskazanie do zabiegu operacyjnego zaćmy lub zmienić sposób postępowania okołozabiegowego.

Jakie są główne wyniki przeglądu?
Włączyliśmy do przeglądu 3 badania. Jedno z badań przeprowadzono w Kanadzie i USA, kolejne w Brazylii, a trzecie we Włoszech. W badaniach tych porównywano przeprowadzenie rutynowych przedoperacyjnych badań medycznych z przeprowadzeniem wybranych badań lub ich nieprzeprowadzeniem. Uczestników badań włączonych do przeglądu obserwowano po operacji przez okres od jednego tygodnia do dwóch miesięcy.

Wyniki tego przeglądu wskazują, że:

- Przeprowadzanie rutynowych badań przedoperacyjnych w porównaniu z przeprowadzeniem wybranych badań lub ich nieprzeprowadzeniem nie zmniejszyło ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych w czasie lub po operacji zaćmy (wysoka pewność co do wiarygodności tych danych). - W trzech włączonych badaniach przeanalizowano łącznie wyniki 21 531 operacji zaćmy, z czego 707 operacji związanych było z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych, w tym 61 hospitalizacji oraz 3 zgonów. Spośród 707 zgłoszonych medycznych zdarzeń niepożądanych 353 wystąpiły u osób, które przeszły badania przedoperacyjne, a 354 u osób, które tego typu badań nie przechodziły.
Nie zaobserwowano wyraźnej różnicy między grupami pod względem częstości występowania zdarzeń niepożądanych związanych z narządem wzroku w czasie lub po operacji (umiarkowana pewność co do wiarygodności tych danych).
W jednym z badań oceniano koszty, szacując, że koszty są 2,55 razy wyższe u osób, które miały rutynowe badania przedoperacyjne w porównaniu z osobami, u których przeprowadzono wybrane badania przedoperacyjne (umiarkowana pewność co do wiarygodności tych danych).
Nie było różnicy pod względem częstości odwołania operacji między osobami, u których przeprowadzono rutynowe przedoperacyjne badania medyczne a osobami, w przypadku których nie przeprowadzono żadnych badań lub przeprowadzono wybrane badania przedoperacyjne (wysoka pewność co do wiarygodności tych danych).
W żadnym z badań nie podano informacji na temat zmian w postępowaniu chirurgicznym (innych niż odwołanie operacji) ani wskaźników jakości życia (brak danych).

Na ile aktualny jest przegląd?
Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 29 czerwca 2018 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartosz Fabijaniak Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information