Autologiczne osocze bogatopłytkowe w leczeniu ran przewlekłych.

Pytanie badawcze

Czym jest autologiczne osocze bogatopłytkowe i czy jest pomocne w leczeniu ran przewlekłych?

Wprowadzenie

Przewlekłe rany (lub owrzodzenia) są ubytkami w skórze, które nie goją się samoistnie, wymagają długiego czasu leczenia i okresowo nawracają. Do przewlekłych ran zalicza się odleżyny, owrzodzenia żylne kończyn dolnych, owrzodzenia tętnicze (w przebiegu przewlekłego niedokrwienia; przyp.tłum.), owrzodzenia neurotroficzne i owrzodzenia stóp u osób z cukrzycą (stopa cukrzycowa; przyp.tłum.). Autologiczne osocze bogatopłytkowe (PRP, ang. protein rich plasma) wykazuje potencjalne działanie lecznicze z uwagi na obecność fibryny (substancja produkowana w wątrobie, która przyczynia się tworzenia skrzepu krwi) i wysoką zawartość czynników wzrostu, które jak się powszechnie uważa sprzyjają leczeniu. Dokonaliśmy przeglądu badań dotyczących wpływu autologicznego RPP na proces gojenia się ran u osób powyżej 18 lat z przewlekłymi ranami z różnych przyczyn (takich jak odleżyny, owrzodzenia tętnicze i żylne). Do badania włączyliśmy również pacjentów z obecnością ran o mieszanej etiologii. np: mieszane owrzodzenia tętniczo-żylne.

Jakie dane odnaleźliśmy

Do przeglądu włączyliśmy 10 randomizowanych badań klinicznych, obejmujących łącznie 442 uczestników (średnia wieku 61 lat, kobiety - 42%). Cztery z włączonych badań obejmowały osoby z przewlekłymi ranami z różnych przyczyn; trzy kolejne obejmowały chorych z owrzodzeniami żylnymi kończyn dolnych, a następne trzy dotyczyły osób chorych na cukrzycę ze stopą cukrzycową. Średnia długość leczenia wynosiła 12 tygodni. Wszystkie za wyjątkiem trzech badań zawierały informacje o źródłach finansowania. Cztery z włączonych badań otrzymały wsparcie finansowe od przedsiębiorstw zajmujących się technologiami związanymi z produkcją PRP.

Otrzymane wyniki były niejednoznaczne w odniesieniu do poprawy gojenia się ran dzięki zastosowaniu autologicznego osocza bogatopłytkowego w porównaniu z leczeniem standardowym. Autologiczne PRP może przyśpieszać leczenie owrzodzeń stóp u osób z cukrzycą w porównaniu z leczeniem standardowym, jednak nie jest jasne czy metoda ta ma wpływ na gojenie się innych rodzajów ran przewlekłych. W trzech badaniach stwierdzono działania niepożądane takie jak infekcja lub zapalenie skóry, jednak wyniki nie wykazały różnicy w odniesieniu do skutków ubocznych pomiędzy pacjentami leczonymi PRP, a leczonymi w sposób standardowy. Przedstawione wnioski powstały w oparciu o dowody niskiej jakości, co wynika z małej liczby włączonych badań oraz pacjentów i błędów metodologicznych.

Niniejsze streszczenie jest aktualne na dzień 16 czerwca 2015 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Mateusz Świerz Redakcja Paulina Rolska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information