Leki przeciwpierwotniakowe w leczeniu pełzakowatego zapalenia jelita grubego.

Jaki jest cel tego przeglądu?

Ten Przegląd Cochrane ma na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa leków stosowanych w leczeniu osób z pełzakowatym zapaleniem okrężnicy, które jest zakażeniem jelita grubego wywołanym przez pasożyta Entamoeba histolytica. Badacze Cochrane szukali badań dotyczących tego tematu i włączyli do przeglądu 41 odpowiednich badań.

Główne wyniki

Tinidazol może być skuteczniejszy niż metronidazol pod względem zmniejszenia objawów klinicznych i jego stosowanie może się wiązać z mniejszą liczbą zdarzeń niepożądanych. Terapia skojarzona była bardziej skuteczna w zakażaniach pasożytniczych niż stosowanie samego metronidazolu. Dane są niewystarczające, aby wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności innych leków przeciwpierwotniakowych. Lepsza jakość badań z randomizacją z zastosowaniem dokładnych metod diagnostycznych i wystandaryzowanych efektów zdrowotnych jest niezbędna do oceny skuteczności leków u chorych z pełzakowatym zapaleniem okrężnicy.

Co badano w ramach tego przeglądu?

Entamoeba histolytica jest rozpowszechniona na całym świecie i zazwyczaj dostaje się do organizmu człowieka poprzez spożycie zanieczyszczonej żywności lub wody. Szacuje się, że u od 40 do 50 milionów osób zarażonych E. histolytica rozwija się pełzakowate zapalenie jelita grubego lub pozajelitowe ropnie, w wyniku czego rocznie umiera do 100 000 osób.

Stosowanie metronidazolu jest obecnie standardowym leczeniem dorosłych i dzieci z inwazyjną amebiazą, ale może nie wystarczyć do wyeliminowania cyst amebowych z jelit. Ze stosowaniem metronidazolu wiążą się pewne uciążliwe działania niepożądane , a możliwość oporności pasożytów na metronidazol doprowadziła do opracowania alternatywnych leków. Zaleca się kombinacje metronidazolu z innymi lekami, które eliminują cysty żyjące w jelitach, dlatego też należy ocenić dane na poparcie tego podejścia.

W niniejszym przeglądzie porównano różne leki stosowane przeciwko amebowemu zapaleniu jelita grubego, pojedynczego leku lub w połączeniu z innymi lekami, a także dokonano oceny schematu leczenia polegającego na podaniu pojedynczej dawki leku w porównaniu z dłuższym leczeniem.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

Przegląd obejmował 41 badań, z których większość przeprowadzono w krajach uważanych za wysoce endemiczne dla występowania amebiazy. Większość badań przeprowadzono dawno: 30 badań przed 1998 rokiem. Badania różniły się pod względem kryteriów włączania uczestników oraz definicji i czasu pomiaru efektów zdrowotnych. Najczęściej stosowaną metodą wykrywania E. histolytica w kale było badanie mikroskopowe kału z bezpośrednim mokrym rozmazem. Uczestnicy badania byli w wieku od siedmiu miesięcy do 80 lat. Badania obejmowały różne porównania i dotyczyły 25 leków, dwóch produktów ziołowych i 15 różnych kombinacji.

Z przeglądu wynika, że u osób z amebowym zapaleniem jelita grubego tinidazol może lepiej zmniejszać objawy kliniczne (dane o niskiej pewności) i prawdopodobnie powoduje mniej zdarzeń niepożądanych niż metronidazol (dane o umiarkowanej pewności). Nie wiadomo jednak, czy jest on bardziej skuteczny w zwalczaniu ameb w stolcu. Terapia skojarzona może być bardziej skuteczna niż sam metronidazol w zwalczaniu ameby (dane o niskiej pewności), ale nie wiadomo, która kombinacja leków jest najskuteczniejsza i czy leczenie skojarzone prowadzi do szybszego ustąpienia objawów klinicznych i częstszych zdarzeń niepożądanych (dane o bardzo niskiej pewności). Dane są niewystarczające, aby wyciągnąć wnioski dotyczące skuteczności innych leków przeciwpierwotniakowych.

Na ile aktualny jest przegląd?
Autorzy przeglądu przeszukali badania opublikowane do 22 maja 2018 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Włodarska Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information