Leczenie pourazowego wylewu krwi do komory przedniej oka (krwistka)

Kluczowe informacje

Nie znaleźliśmy żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek leczenie wpływało na ostrość wzroku (ostrość widzenia), niezależnie od tego, czy mierzono ją w ciągu kilku tygodni, czy dłużej. Stwierdzono również, że niestosowanie leczenia skutkowało mniejszą liczbą powikłań związanych z samym krwistkiem, chociaż dane naukowe są słabe, ponieważ wystąpiło niewiele zdarzeń. Znaleźliśmy ograniczone dane wskazujące na to, że leki przeciwfibrynolityczne (wpływające na krzepnięcie krwi) zmniejszają ryzyko wystąpienia nowego krwawienia w oku.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy dowiedzieć się, które terapie medyczne są skuteczne w leczeniu pourazowego krwistka – stanu, w którym krew gromadzi się w przednim segmencie (przedniej części oka) po doznaniu znacznego urazu (tj. po fizycznym uszkodzeniu oka). Ważne było, aby ocenić możliwe metody leczenia pourazowego krwistka, ponieważ powikłania tej choroby mogą wpływać na ostateczne widzenie.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których oceniano leczenie medyczne (niechirurgiczne) w porównaniu z innym leczeniem medycznym lub z inną grupą kontrolną u osób z pourazowym krwistkiem. Porównaliśmy i podsumowaliśmy wyniki badań oraz oceniliśmy poziom wiarygodności danych naukowych na podstawie czynników takich jak metodologia i wielkość próby badawczej.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 30 badań obejmujących łącznie 2969 uczestników, które dotyczyły naszego pytania przeglądowego. Badania przeprowadzono w USA, Kanadzie, Szwecji, Danii, Chinach, RPA, Malezji, Iranie i w Izraelu. Badania obejmowały więcej mężczyzn niż kobiet, a uczestnikami były zazwyczaj dzieci lub młodzi dorośli. Leczenie obejmowało stosowanie: leków przeciwfibrynolitycznych doustnie lub bezpośrednio do oka (podawano: kwas aminokapronowy, kwas traneksamowy i kwas aminometylobenzoesowy), doustnie lub miejscowo glikokortykosteroidów, innych rodzajów kropli do oczu, kwasu acetylosalicylowego, estrogenów, tradycyjnej medycyny chińskiej, zaklejenia oka, uniesienia głowy i odpoczynku w łóżku. Większość badań dotyczyła oceny częstości występowania świeżego krwawienia, ponieważ to wtórne krwawienie często wiąże się z większą liczbą powikłań. Inne badane punkty końcowe obejmowały ostrość widzenia i czas potrzebny na wchłonięcie krwi do oka.

Głównie wyniki

Nie znaleźliśmy dowodów na to, że jakakolwiek terapia medyczna wpłynęła na ostateczny wzrok, ale oceniliśmy dane naukowe jako ogólnie niskiej jakości. Leki przeciwfibrynolityczne wydawały się zmniejszać ryzyko nowego krwawienia w oku, ale uczestnicy przyjmujący doustnie kwas aminokapronowy (środek przeciwfibrynolityczny) częściej zgłaszali nudności i wymioty, w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. Nie było jasne, czy stosowanie leków przeciwfibrynolitycznych zmniejszało ryzyko powikłań wtórnego krwawienia, ponieważ zdarzenia te występowały rzadko w badaniach. Nie znaleźliśmy dowodów na skuteczność jakiegokolwiek innego leczenia w zmniejszaniu częstości występowania świeżego krwawienia lub liczby powikłań.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Dane naukowe wskazujące na korzystny wpływ którejkolwiek z ocenianych metod leczenia były niepewne, ponieważ liczba uczestników i zdarzeń była niewielka.

Jak aktualne są powyższe dane naukowe?

Poszukiwaliśmy badań opublikowanych do 22 marca 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information