Stosowanie leków obkurczających naczynia we wstrząsie

Cel przeglądu

Niniejszy przegląd ma na celu wskazanie obiektywnych dowodów na temat wpływu stosowania różnych leków zwiększających ciśnienie tętnicze na ryzyko zgonu u pacjentów w stanie krytycznym z zaburzeniami krążenia.

Wprowadzenie

● Wstrząs krążeniowy definiuje się jako zagrażający życiu stan zaburzenia przepływu krwi, powodujący niezdolność organizmu do utrzymania dopływu krwi do tkanek ciała i dostarczenia im niezbędnej ilości tlenu.

● Typowymi objawami wstrząsu są: niskie ciśnienie tętnicze, gwałtowne bicie serca i słaby przepływ krwi w narządach, objawiające się małym wydalaniem moczu, dezorientacją lub utratą przytomności.

● Śmiertelność na oddziale intensywnej terapii waha się od 16% do 60%, w zależności od stanu wyjściowego. Leczenie obejmuje uzupełnienie płynów, a następnie, w razie potrzeby, zastosowanie środków wazopresyjnych.

● Środek wazopresyjny to lek, który powoduje zwiększenie ciśnienia tętniczego. Dostępnych jest sześć leków obkurczających naczynia (leków wazopresyjnych - przyp. tłum.), które z powodzeniem stosowane są w celu zwiększenia ciśnienia tętniczego, a co za tym idzie przywrócenia wydolności krążeniowej u osób w stanie krytycznym. Leki te mają różny wpływ na przeżycie pacjentów, co jest przedmiotem kontrowersji, dlatego konieczne są dalsze badania.

● Niniejszy przegląd ma na celu ustalenie, czy którekolwiek z leków podawanych samodzielnie albo w skojarzeniu z innymi lekami okazały się lepsze lub gorsze od pozostałych.

Okres wyszukiwania danych

Dane naukowe obejmują okres do czerwca 2015 roku.

Charakterystyka badań

Autorzy przeglądu znaleźli 28 badań z randomizacją obejmujących 3497 krytycznie chorych z niewydolnością krążenia, spośród których 1773 zmarło. Pacjentów obserwowano przez rok.

W 12 różnych badaniach porównawczych oceniano poniższe leki, podawane pojedynczo lub w skojarzeniu: dopamina, noradrenalina, adrenalina, fenylefryna, wazopresyna i terlipresyna.

Główne wyniki

Podsumowując, badacze nie stwierdzili znamiennej różnicy pod względem ryzyka zgonu w przypadku jakiegokolwiek porównania różnych leków podawanych samodzielnie lub w skojarzeniu, biorąc pod uwagę ostatni zgłoszony zgon.

U osób leczonych dopaminą częściej obserwowano zaburzenia rytmu serca niż u osób leczonych noradrenaliną.

Jakość danych naukowych

W przypadku porównania noradrenaliny i dopaminy jakość danych naukowych była wysoka, w przypadku pozostałych porównań oceniono ją na umiarkowaną lub bardzo niską.

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę dużych badań oraz różnice pod względem jakości należy stwierdzić, że ich wyniki były zgodne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Pawlicka Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information