Laparoskopska u odnosu na otvorenu distalnu pankreatektomiju za liječenje raka gušterače

Istraživačko pitanje

Je li bolja laparoskopska operacija u odnosu na otvorenu operaciju za osobe s rakom gušterače?

Dosadašnje spoznaje

Gušterača je organ u trbuhu koji izlučuje enzime koji pomažu u probavi te sadrži stanice koje proizvode važne hormone, kao što je inzulin. Gušterača se može podijeliti na glavu (desni dio gušterače), tijelo i rep (lijevi dio ili udaljeni dio gušterače). Distalni rak gušterače je karcinom tijela i / ili repa gušterače, ili oboje. Uklanjanje distalnoga raka gušterače operacijom (distalna pankreatektomija) preporučeni je način liječenja osoba s distalnim rakom gušterače ograničenim samo na gušteraču, ako pacijenti mogu izdržati veliku operaciju, jer ne postoji niti jedan drugi način liječenja koji potencijalno može izliječiti rak gušterače. Rak može biti uklonjen operacijom kojom se otvara trbuh, bilo laparoskopski distalnom pankreatektomijom bilo otvorenom pankreatektomijom s velikim rezom na trbuhu. Laparoskopska distalna pankreatektomija je razmjerno nov postupak u odnosu na dobro utvrđenu otvorenu distalnu pankreatektomiju. U operacijama na drugim dijelovima tijela, pokazalo se da, u usporedbi s otvorenom operacijom, laparoskopska operacija smanjuje broj komplikacija i duljinu boravka u bolnici. Međutim, i dalje postoje pitanja o sigurnosti laparoskopske distalne pankreatektomije u smislu komplikacija nakon operacije (postoperativnih komplikacija). Osim toga, nije jasno postiže li laparoskopska distalna pankreatektomija dobre učinke u uklanjanju raka kao što to postiže otvorena distalna pankreatektomija. Nejasno je i je li laparoskopska distalna pankreatektomija bolja od otvorene distalne pankreatektomijom u smislu ranijeg oporavka nakon operacije. Na ta smo pitanja pokušali odgovoriti pretraživanjem medicinske literature kako bismo pronašli istraživanja o navedenoj temi objavljena do lipnja 2015.

Obilježja uključenih istraživanja

Nismo pronašli randomiziranih kontroliranih ispitivanja na tu temu. Randomizirana kontrolirana ispitivanja su najbolji način istraživanja da bi se saznalo koji način liječenja je bolji, jer se takvim ispitivanjima osigurava da slični tipovi ljudi primaju liječenje koje se procjenjuje. U nedostatku randomiziranih kontroliranih ispitivanja, tražili smo podatke iz nerandomiziranim ispitivanjima. Pronašli smo 12 nerandomiziranih istraživanja koja su uspoređivala laparoskopsku i otvorenu distalnu pankreatektomiju u ukupno 1576 bolesnika. Jedno od tih istraživanja nije dalo uporabljive rezultate. Stoga je uključeno 11 studija u kojima je ukupno sudjelovalo 1506 bolesnika s učinjenom distalnom pankreatektomijom Laparoskopskoj distalnoj pankreatektomiji podvrgnuta su 353 bolesnika, a njih 1153 otvorenoj pankreatektomiji. U svim su istraživanjima analizirani povijesni podatci iz bolničkih zapisa (retrospektivna istraživanja). U načelu, povijesni podatci su manje pouzdani od nedavno prikupljenih (potencijalnih) informacija i rezultata randomiziranih kontroliranih ispitivanja.

Ključni rezultati

Razlike u smrtnosti u kratkom roku, dugoročnim smrtima, postotku ljudi s većim komplikacijama, postotku ljudi s gušteračnom fistulom (nenormalna komunikacija između gušterače i drugih organa ili kože), povratku raka u završnoj fazi praćenja sudionika, postotku ljudi s komplikacijama i postotku bolesnika u kojih rak nije bio potpuno uklonjen nisu bili precizni. Prosječna duljina boravka u bolnici bila je kraća za dva dana u laparoskopskoj nego u otvorenoj skupini. Međutim, to nije bitno osim ako je liječenje raka slično za laparoskopske i otvorene operacije. Ni jedno istraživanje nije prikazalo podatke o kvaliteti života u bilo kojem stadiju, kratkoročnom ponovnom pojavljivanju raka, o vremenu potrebnom da se operirani vrate u normalne aktivnosti, vremenu da se vrate na posao ili zahtjevima za transfuzijom krvi.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bio je vrlo niska, uglavnom zato što nije bilo jasno jesu li slične vrste sudionika imale laparoskopsku i udaljenu pankreatektomiju. U mnogim od tih istraživanja, osobe s manje opsežnim rakom bile su na laparoskopskoj operaciji, a one s većim rakom bile su na otvorenoj operaciji. Sve navedeno čini rezultate istraživanja nepouzdanim. Potrebna su kvalitetna randomizirana kontrolirana ispitivanja ako želimo dobiti kvalitetne dokaze o ovoj temi.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marija Lovrić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information