Psihosocijalne terapije za ponavljanu bol trbuha u djetinjstvu

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati dokaze iz kliničkih pokusa u kojima su ispitane psihosocijalne terapije za liječenje ponavljane boli trbuha u djece i adolescenata.

Dosadašnje spoznaje

Među djecom školske dobi 4% do 5% ih pati od ponavljanje boli u trbuhu koja je dovoljno intenzivna da im remeti dnevne aktivnosti. Za takvu bol kod većine djece ne može se naći organski uzrok nakon pregleda i pretraga. Pristup većinom uključuje uvjeravanje roditelja da se ne radi o ničemu ozbiljnom. Međutim, također se preporučuje cijeli niz psiholoških i bihevioralnih ("psihosocijalnih") terapija.

Metode i obilježja uključenih istraživanja

Pretražena je literatura dostupna do lipnja 2016. Uključeno je 18 randomiziranih kontroliranih pokusa (vrsta znanstvenog istraživanja u kojem se ispitanici nasumično raspodjeljuju u dvije ili više terapijskih skupina). U tim je istraživanjima sudjelovalo 928 djece i adolescenata u dobi od 6 do 18 godina. Ta su istraživanja usporedila različite vrste psihosocijalnih terapija sa standardnom skrbi ili nekim oblikom ne-terapijske kontrole (kao što je edukacija ili vježbe disanja). Istražene su 4 različite vrste psihosocijalne terapije: kognitivno-bihevioralna terapija (KBT), hipnoterapija, joga i terapija pisanjem dnevnika (terapija koja uključuje bilježenje misli i osjećaja o stresnim situacijama). Studije su pratile ispitanike od 5 dana do 3 mjeseca). Studije su provedene u SAD-u, Australiji, Kanadi, Nizozemskoj, Njemačkoj i Brazilu.

Ključni rezultati

Rezultati uključenih istraživanja pokazuju da KBT i hipnoterapija mogu biti djelotvorne u smislu ublažavanja boli u kratkom roku. Nije nađeno puno dokaza o dugoročnom korisnom djelovanju. Nisu nađeni dokazi o tome da bilo koja analizirana terapija ima koristan učinak na kvalitetu života, dnevne aktivnosti ili psihološke ishode kao što su anksioznost i depresija. Joga kao terapija i pisanje dnevnika kao terapija nisu imali učinka na bol, kvalitetu života ili dnevne aktivnosti. Nisu opisani štetni učinci niti jedne analizirane terapije.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza ocijenjena je kao niska ili vrlo niska za sve ishode. Većinom su studije uključile malen broj ispitanika i imale su određene slabosti u načinu na koji su provedene. Autori nisu naveli sukob interesa po pitanju financiranja istraživanja.

Zaključak

Kognitivno-bihevioralna terapija i hipnoterapija mogle bi se uzeti u obzir kao dio strategije liječenja ponavljane boli u trbuhu u djece. Ukupna kvaliteta dokaza bila je niska ili vrlo niska. Potrebno je više visoko-kvalitetnih istraživanja kako bi se detaljnije ispitale terapije koje su djelotvorne i kako bi se utvrdilo može li koristan učinak dulje potrajati.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information