Negovorna motorička terapija za djecu s govorno-jezičnim poteškoćama

Istraživačko pitanje

Autori su pregledali dokaze o učincima negovornog motoričkog liječenja za djecu s govorno-jezičnim poteškoćama.

Dosadašnje spoznaje

Djeca s razvojnim govorno-jezičnim poremećajima imaju poteškoće u izgovaranju glasova. Ove poteškoće mogu biti uzrokovane strukturalnim, senzoričkim ili neurofiziološkim deficitima (npr. oštećenje sluha), ali u većini slučajeva uzroci su nepoznati. Govorno-jezični terapeuti su razvili terapijski pristup koji se zasniva na negovornoj motoričkoj terapiji (engl. non-speech oral motor treatments, NSOMT). NSOMT se temelji na aktivnostima koje imaju cilj stimulirati ili poboljšati govor djece sa specifičnim govornim poteškoćama bez zahtijevanja izgovaranja govornih glasova. Ta metoda se temelji na vježbama smijanja, puhanja u zviždaljke, puhanja balona i masiranja usana s ciljem stvaranja odgovarajuće pokretljivosti usana tijekom izgovaranja glasova u kojima su uključene usne, npr. /p/, /b/ i /m/. Pitanje je li NSOMT djelotvorno liječenje za djecu s govornim greškama je kontroverzno. Shodno tome, trebaju se istražiti dokazi koji govore o učinkovitosti NSOMT za djecu s govornim poteškoćama.

Obilježja istraživanja

Uključene su studije objavljene do travnja 2014. godine. Ovim Cochrane sustavnim pregledom su pronađena tri istraživanja koja su uključivala 22 djece u dobi od tri do devet godina koji su liječeni kombinacijom NSOMT i artikulacijom ili fonološkom terapijom (pokusna grupa), ili samo artikulacijskom/fonološkom terapijom (kontrolna grupa). Jedna studija bila je randomizirani kontrolirani pokus u kojem su 4 dječaka s govornim poremećajem nasumično raspoređena u jednu od dvije skupine. Ispitanici su bili uključeni u 16x30 minutne individualne terapijske seanse dva puta tjedno tijekom osam tjedana s ciljem ispravljanja pogrešnog izgovora glasa ''s''. NSOMT je provođen u intervencijskoj skupini tijekom prvih deset minuta svake seanse nakon kojeg se nastavljala artikulacijska terapija u trajanju od 20 minuta. Nadalje, preostale dvije studije su upotrebljavale randomizaciju (nasumičnu raspodjelu ispitanika po skupinama), ali metoda koja se upotrebljavala za randomizaciju nije objašnjena. Šest dječaka i četiri djevojčice s govorno jezičnim poteškoćama pokretljivosti jezika su bili nasumično uključeni u jednu od dvije skupine. Svaki ispitanik je bio uključen u 22x30 minutne individualne seanse koje su provođene jednom tjedno tijekom prvih šest tjedana, a zatim dva puta tjedno u sljedećih osam tjedana kako bi se ispravio pogrešan izgovor glasova ''s'' i ''z''. Intervencijska skupina je dobila NSOMT (Hanson's 1997 pristup) tijekom prvih šest tjedana, a alternativne seanse NSOMT-a i artikulacijske terapije tijekom sljedećih osam tjedana. Posljednja studija je nasumično uključila četiri dječaka i četiri djevojčice sa blagim do ozbiljnijim poremećajima izgovora intervencijskoj skupini ili kontrolnoj skupini. Svaki ispitanik je bio uključen u 9x20 minutne grupne terapijske seanse (dva ispitanika u svakoj skupini), provođene dva puta tjedno tijekom pet tjedana. NSOMT se u intervencijskoj skupini provodila tijekom prvih deset minuta svake seanse. Govorne pogreške povezane sa glasom ''s'' su tretirane u intervencijskoj skupini; opis tretiranja glasa ''s'' u kontrolnoj skupini nije pojašnjen. Niti jedna od uključenih studija nije opisala izvore financiranja.

Ključni rezultati

Dvije studije, jedna koja je upotrebljavala negovornu jezičnu terapiju i druga koja je upotrebljavala Hansonov pristup iz 1977. godine, nisu pronašle veću učinkovitost NSOMT terapijskog pristupa u odnosu na konvencionalne govorne intervencijske pristupe s obzirom da su obje skupine (intervencijska i kontrolna) ostvarile sličan napredak u artikulaciji glasova nakon tretmana (npr. manje govornih pogrješaka ili povećani postotak točne artikulacije). Nadalje, studija koja je upotrebljavala oralne motoričke vježbe za jasnoću govora, uočila je promjene u rezultatima testa artikulacije nakon primjene NSOMT. Međutim, u studiji je korišten neprikladan statistički test te rezultati nisu bili prikazani jasno.

Kvaliteta dokaza

Tri uključene studije su imale veoma mali broj ispitanika te ozbiljne metodološke nedostatke. Nadalje, ove studije su obuhvatile samo ograničene tipove NSOMT terapijskog pristupa za tretiranje samo jednog tipa pogrešno izgovorenog glasa ''s'' sa ili bez ''z'' kod djece sa poteškoćama u izgovoru glasova. Cjelokupna primjena dokaza je ograničena, dokazi su nepotpuni i lošije kvalitete. Trenutno ne postoje snažni dokazi koji bi ukazivali na učinkovitost NSOMT terapijskog pristupa kao glavne ili dodatne metode liječenja u djece s razvojnim govorno-jezičnim teškoćama u odnosu na ostale konvencionalne terapijske pristupe.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Maja Perkušić Čović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information