Abdominalna drenaža poslije gastrektomije (odstranjivanja želuca) u liječenju raka želuca

Dosadašnje spoznaje

Odstranjivanje želuca (gastrektomija) dalje je glavni terapijski postupak prilikom odstranjivanja dijela organa u liječenju raka želuca. Smatra se da se odstranjivanje tekućine iz trbuha (trbušnom drenažom) može omogućiti ranije otkrivanje i dreniranje pojave patoloških komunikacija (anastomozne fistule) i sprječavanje gnojne upale trbuha. Nema suglasja o tome ima li smisla rutinska provedba trbušne drenaže nakon grastrektomije pri liječenju raka želuca.

Istraživačko pitanje

Za procjenu koristi i štete od rutinske trbušne drenaže poslije gastrektomije u liječenju raka želuca u ovaj Cochrane sustavni pregledi uključeni su randomizirani kontrolirani pokusi koji uspoređuju umetanje abdominalne drenaže u odnosu na neumetanje drenaže u bolesnika s rakom želuca koji su bili podvrgnuti gastrektomiji. Glavni rezultati uključuju smrt (smrtnost unutar 30 dana), ponovnu operaciju, poslijeoperacijske komplikacije, trajanje operacije, duljinu poslijeoperacijskog boravka u bolnici i vrijeme početka prehrane mekom hranom.

Značajke istraživanja

Ovaj pregled uključio je 4 klinička pokusa s ukupno 438 pacijenata u kojima su ispitane koristi i štete od rutinske abdominalne drenaže poslije gastrektomije u liječenju raka želuca.

Ključni rezultati

Nije bilo dokaza o razlici između te dvije skupine ispitanika (oni koji su imali drenažu i koji nisu) u smrtnosti, poslijeoperativnim komplikacijama i početku korištenja meke prehrane. Rezultati su pokazali da je drenaža povećala broj štetnih učinaka tako što je dovela do produljenja trajanja operacije i poslijeoperacijskog boravka u bolnici i broj komplikacija vezanih za drenažu, a bez ikakve koristi za pacijente. Nema uvjerljivih dokaza temeljem kojih bi se moglo preporučiti rutinsko korištenje drenaže nakon gastrektomije u liječenju raka želuca.

Kvaliteta dokaza

Ukupna kvaliteta dokaza prema GRADE pristupu bila je vrlo niska za smrtnost i ponovnu operaciju, a niska za poslijeoperacijske komplikacije, trajanje operacije i poslijeoperativnu duljinu oporavka. Ovaj pregled uključuje samo četiri klinička pokusa jer nisu sve studije prijavile rezultate koji su se tražili. Dakle, kvaliteta je ograničena zbog nedostatka podataka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Lucijana Rupić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information