Campbell Collaboration

Campbell Collaboration logo The Campbell Collaboration เป็นเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศที่สร้างและเผยแพร่การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลของสิ่งแทรกแซงในด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ พยายามปรับปรุงคุณภาพของการบริการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการปรับปรุงหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับนโยบายและการปฏิบัติทางสังคม สร้างงานทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอาชญากรรมและความยุติธรรม การศึกษา การพัฒนาระหว่างประเทศและสวัสดิการสังคม

Cochrane and Campbell have been closely affiliated since Campbell's establishment in 2000. In 2015 the two collaborations are formalizing plans to work more cooperatively and effectively together in a number of areas of common interest.

แชร์/บันทึก